Vardportal.se E-kurser

 

Webbutbildningar

Här hittar du länkar till kostnadsfria webbutbildningar inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe. Utbildningar som du kan använda enskilt eller i grupp. Du hittar till exempel utbildningar inom bemötande, nutrion, palliation, läkemedel och psykisk hälsa. Tipsa oss gärna om fler på info@vardportal.se

Bemötande


Anhöriga i fokus. Utbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.


Att undanröja hinder -funktionsnedsättning.  Region Stockholm.


Barnkonventionen - från teori till praktik. Västra Götalandsregionen.


Basprogram om våld mot barn. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Barnafrid.


Etnicitet, normer och möten i vardagen. Region Stockholm.


God Vård. Här samlas kortfilmer om god vård i ämnen som berör all hälso -och sjukvårdspersonal. Innehållet uppdateras fortlöpande. Region Skåne.


Hbtq- normer och bemötande. Region Stockholm.


HIV idag. Kunskap, webbutbildning och kunskapstest för vårdpersonal om HIV. Folkhälsomyndigheten.


MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet.


Möta patienter med funktionsnedsättning. Utbildningen ger verktyg för god vård till vuxna med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Region Stockholm


Nollvision, demensvård utan tvingande åtgärder. Svenskt demenscentrum.


Våga fråga! - Barn som anhöriga Utbildning för dig som möter barn som anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.Digitalisering


Artificiell intelligens ​ AI Competence of Sweden, Linköpings universitet, Vinnova, Reaktor och Helsingfors universitet.


Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik. ​Socialstyrelsen.Evidens


Evidensgradering med GRADE och systematiskt översiktsarbete. Utbildning för dig som ska arbeta med att sammanställa ett vetenskapligt underlag. Socialstyrelsen.Funktionsnedsättning


Digital utbildning för föräldrar om intellektuell funktionsnedsättning hos barn. Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar till barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel.


Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen. Socialstyrelsen.


Sarepta – ett skalprogram som förenklar för personer med olika funktionsnedsättningar att utföra saker med en dator Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.


Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Svenskt Demenscentrum.Introduktion


Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (TUFF). Region Skåne.


Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal. Syftet med utbildningen är att all personal, även de som inte är förskrivare men som kommer i kontakt med hjälpmedel i sitt arbete, ska känna till förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den, samt hur de kan stödja patientens delaktighet. Socialstyrelsen.


Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Introduktionen vänder sig till beslutsfattare, all vårdpersonal och medlemmar i intresseorganisationer.


Bäckenbottenutbildning. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi & Svenska Barnmorskeförbundet.


CT-utbildning. Utbildningen ger en förståelse för hur val av undersökningsparametrar och tekniker påverkar bildkvalitet och stråldos för att åstadkomma optimerade datortomografiundersökningar. Region Skåne.


Ett fall för teamet. Utbildning om att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsen.


Förskrivning av förbrukningsartiklar. Utbildning för dig som är förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Socialstyrelsen.


Förskrivning av hjälpmedel. Syftet med webbutbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning för alla förskrivare och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. Socialstyrelsen.


Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv. Syfte att ge chefer en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och för att ge att personalen som förskriver eller kommer i kontakt med hjälpmedel får rätt förutsättningar för en jämlik och patientsäker hjälpmedelshantering. Socialstyrelsen.


GMP - dialys. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i tillverkning av dialys- och hemofiltrationsvätskor. Utbildningen ska genomföras årligen. Region Skåne.


Grundläggande strålsäkerhetsutbildning. Utbildningen gäller främst för sjukvårdspersonal men även annan personal kan vara berörda av denna kurs. Främst gäller den för sjukvårdspersonal men även annan personal som kommer i kontakt med strålning kan vara berörda av denna kurs. Region Skåne.


Individens behov i centrum (IBIC). Är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.Socialstyrelsen.


Introduktion till arbete i vård och omsorg. Webbintroduktionen vänder sig till ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare. SocialstyrelsenNationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande. Främst riktar sig kurserna till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.


NEWS. Utbildningen syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om NEWS och kunna tillämpa NEWS i klinisk verksamhet. LÖF – landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.


NEWS2/ONEWS2. National Early Warning Score 2 (NEWS2) och Obstetrisk National Early Warning Score 2 (ONEWS2) är enhetliga bedömningsskalor (scoringsystem) för identifiering och bedömning av kritiskt sjuka patienter. Region Skåne.


Patientsäkerhet. Test för att se att man läst igenom Socialstyrelsens riktlinjer om patientsäkerhet. Region Stockholm.


PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden.


Röntgenteknik, fysik. Grundläggande kurs om röntgenteknik, fysik. Region Skåne.


Samordnad individuell plan. Uppdrag Psykisk Hälsa.


Sexuell utsatthet. Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga samt vuxna. Utbildningen har två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Socialstyrelsen.


Spelproblem. Hur man upptäcker spelproblem samt vilka akuta åtgärder som finns att tillgå för att hjälpa människor med spelproblem. Utbildning för arbetsterapeuter. Region Stockholm.


Strålskydd röntgen. Kurs om grundläggande strålskydd inom röntgen. Region Skåne.


Sårsmart. Strama Stockholm, SKR och RiksSår


Utveckla stöd till anhöriga. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. Nka


Våld i nära relationer. Region Skåne.


Vård vid endometrios. Utbildning riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftar till att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om vård vid endometrios. Socialstyrelsen.


Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.


Äldreomsorgens nationella värdegrund. Socialstyrelsen.


Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC. Webbintroduktionen vänder sig till dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen.


Äldrekursen – stöd till äldre som har problem med både syn och hörsel.Små insatser som gör stor skillnad – stöd till äldre som har problem med både syn och hörsel Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.Kvalitetsregister


Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) -registret. Utbildning i hur kan arbeta med kvalitetsregistret. Svenskt demenscentrum.Handledning


Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande. Utbildning för dig som tar emot studenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). KI.


Skolverkets handledarutbildning. Utbildning för dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolverket.

Hot & våld


Våld mot äldre. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.


Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.Hygien


Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.


Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Socialstyrelsen.Covid-19. Syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Karolinska Institutet.
Livsstil


Goda levnadsvanor gör skillnad" - webbutbildning. Att ge all personal hälso- och sjukvård kunskap om hur man arbetar systematiskt med personer som har ohälsosamma levnadsvanor och behov av att förändra dessa. Region Skåne.


Graviditet och fetma. Utbildning för barnmorskor verksamma på barnmorskemottagning. Region Stockholm.


Livsstilens betydelse. Utbildning för dig som arbetar med livsstilsförändringar. Sundkurs.


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. Sundkurs.


Samtal och råd om bra matvanor. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvaror. Socialstyrelsen
Läkemedel


Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Strama Stockholm.


Jobba säkert med läkemedel i äldreomsorgen. Utbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).


Läkemedel som ökar risken för fall. Utbildning för sjuksköterskor inom primär- och slutenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Region Skåne.


Läkemedelsbehandling av äldre. Utbildning för dig som är läkare och som ännu inte påbörjat ST. Socialstyrelsen.


Läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. Socialstyrelsen.


Läkemedelsgenomgångar. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och de som leder vårdverksamhet. Region Stockholm.


Lär känna Nationella läkemedelslistan. För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och har behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor som lämnas ut på apotek. Utbildningen tar ungefär 30 minuter.. eHälsomyndigheten.


Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre. Utbildning för sjuksköterskor inom kommun- och landsting samt läkare under utbildning. Region Skåne.
Nutrition


Nutritionsvård till patienter i palliativt skede. Utbildning för dig som arbetar inom basala hemsjukvården. Region Stockholm.
Olika tillstånd


Aktiv med förmaksflimmer. En patientutbildning som alla vårdcentraler, kliniker och sjukhus kan använda kostnadsfritt för att utbilda patienter med förmaksflimmer. Riksförbundet HjärtLung.


Aktiv med hjärtsvikt. En patientutbildning som alla vårdcentraler, kliniker och sjukhus kan använda kostnadsfritt för att utbilda patienter med hjärtsvikt. Riksförbundet HjärtLung.


Aktiv med KOL. En patientutbildning som alla vårdcentraler, kliniker och sjukhus kan använda kostnadsfritt för att utbilda patienter med KOL. Riksförbundet HjärtLung.


KOL info. En patientutbildning på internet. Här får du steg för steg information om sjukdomen KOL, behandling och råd som kan underlätta vardagen. KOL-teamet på Skaraborgs Sjukhus Skövde.


Demens ABC. Grundläggande utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.


Demens ABC plus. Fortsättningsutbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Svenskt demenscentrum.


Demenssjukdom och kognitiv svikt på sjukhus. Region Skåne.


Insatser mot ätstörningar (WINST) Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens första linje som elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård. Kunskapscentrum för ätstörning.


Introduktion till autism. Öka din kunskap om autism. Autism- & Aspergerförbundet.


Könsstympning av flickor och kvinnor.Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Socialstyrelsen.


Mötas i musik- musik som omvårdnad i demensvården. Utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Svenskt demenscentrum.


Palliativ vård– Lindring bortom boten. Utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg. Betaniastiftelsen.


Palliativ vård. Utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg. Palliativt kunskapscentrum.


Självskadebeteende. Grund- och fortsättningsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Nationella Självskadeprojektet.


SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök. Region Skåne.


Strokekompetensutbildning. Syftet med utbildningen är att stimulera intresse och kunskapsutveckling för alla som arbetar med personer som fått stroke. STROKE-Riksförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).


Vuxna med trakeostomi. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning. Region Skåne.Organisering & Arbetsmiljö


Arbetsmiljöutbildningen. En grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv


Hållbara val – gör skillnad varje dag. Det finns mycket du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Små saker som gör stor skillnad. Denna utbildning bjuder på information, enkla tips och goda exempel. Region Skåne.


Hälsofrämjande schemaläggning vid blandad dag/ natttjänstgöring. Utbildning för medarbetare, chefer och chefsstöd. Region Skåne.


Samverkansreglerna- Trygg samverkan med life sciencebranschen. Utbildningen syftar till att du ska känna dig trygg med att samverka med företag i sektorn, oavsett vilken samverkan som avses, och att samverkan sker så att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården inte riskerar att skadas. Sveriges Kommuner och Regioner.


Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer. Utbildningen riktar sig framför allt till dig som arbetar i människors hem, som hemtjänstpersonal, boendestödjare, fixartjänster etc. samt dig som är handläggare inom socialtjänsten, främst inom äldre- och funktionshinderomsorgen, missbruk och socialpsykiatri. Socialstyrelsen.


Anpassning och rehabilitering. Kursen vänder sig till chefer. Arbetsmiljöverket


Arbetsmiljöutbildningen. En grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv


Hållbara val – gör skillnad varje dag. Det finns mycket du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Små saker som gör stor skillnad. Denna utbildning bjuder på information, enkla tips och goda exempel. Region Skåne.


Självskattning, systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket


Samtalstekniker & metoder


Addiction Severity Index (ASI) webbutbildning. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom beroendevården i kommun och landsting. Socialstyrelsen.


Att samtala med patienter som är förlossningsrädda. Utbildning i samtalsteknik för läkare och barnmorskor som arbetar med samtal inför kejsarsnittönskan. Region Stockholm.Smärta


Lindra smärta i palliativ vård. Utbildningen vänder i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården. Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm.Utvärdering & bedömning


Children´s Global Assesment Scale (CGAS). Du får en teoretisk grund och möjlighet att träna att skatta barns funktionsförmåga. Region SkåneUppdaterad:9 februari 2023