Vardportal.se E-kurser

 

Webbutbildningar

Här hittar du länkar till kostnadsfria webbutbildningar inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe. Utbildningar som du kan använda enskilt eller i grupp. Du hittar till exempel utbildningar inom bemötande, nutrion, palliation, läkemedel och psykisk hälsa. Tipsa oss gärna om fler på info@vardportal.se

Bemötande


Anhöriga i fokus. Utbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.


Att undanröja hinder -funktionsnedsättning.  Stockholms län landsting.


Etnicitet, normer och möten i vardagen. Stockholms läns landsting.


Hbtq - att synliggöra normer i socialtjänsten. Socialstyrelsen.


Hbtq- normer och bemötande. Stockholms läns landsting.


HIV idag. Kunskap, webbutbildning och kunskapstest för vårdpersonal om HIV. Folkhälsomyndigheten.


Migration och familj. Utbildning för dig som möter barn som anhöriga, där familjen har migrationsbakgrund. Transkulturellt Centrum.


MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård och genomförs i grupper om 4-6 personer med mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.


Nollvision, demensvård utan tvingande åtgärder. Svenskt demenscentrum.


Våga fråga! - Barn som anhöriga Utbildning för dig som möter barn som anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.


Våga fråga – våga se! Utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.Digitalisering


Artificiell intelligens, som ger dig grunderna i artificiell intelligens utan användning av komplicerad matematik eller programmering.​ AI Competence of Sweden, Linköpings universitet, Vinnova, Reaktor och Helsingfors universitet.


E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten, Socialstyrelsen.


Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik, ​Socialstyrelsen.Evidens


Evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Socialstyrelsen.


Evidensgradering med GRADE och systematiskt översiktsarbete. Utbildning för dig som ska arbeta med att sammanställa ett vetenskapligt underlag. Socialstyrelsen.Handledning


Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande. Utbildning för dig som tar emot studenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Stockholms läns landsting.


Skolverkets handledarutbildning. Utbildning för dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolverket.Hot & våld


Hedersrelaterat våld och förtryck. Migrationsverket.


Människohandel med barn och unga. Riktar sig främst till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer som kan komma i kontakt med barn och unga. Nationellt metodstödsteam (NMT).


Våld mot äldre. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.


Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.Hygien


Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.


Basala hygienrutiner. Stockholms läns landsting.Introduktion


Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (TUFF). Region Skåne.


Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.


Barnkonventionen - från teori till praktik. Västra Götalandsregionen.


Bäckenbottenutbildning. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi & Svenska Barnmorskeförbundet, (webbutbildning).


Lärande samtal om barnets rättigheter. Utbildning om barnets rättigheter för att öka kunskapen om barnkonventionen med anledning av att den blir svensk lag år 2020 från teori till praktik. SKL.


Donation. Utbildning för dig som arbetar inom sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting.


Ett fall för teamet. Utbildning om att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsen.


Förskrivning av förbrukningsartiklar. Utbildning för dig som är förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Socialstyrelsen.


Individens behov i centrum (IBIC). Är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.Socialstyrelsen.


NEWS. Utbildningen syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om NEWS och kunna tillämpa NEWS i klinisk verksamhet. LÖF – landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.


Olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Sveriges Kommuner och Landsting.


Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på HVB och möter barn och unga.Socialstyrelsen.


Patientsäkerhet. Test för att se att man läst igenom Socialstyrelsens riktlinjer om patientsäkerhet.  Stockholms läns landsting.


PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden.


Rehabiliteringskoordinering. Utbildningen riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef. Sveriges Kommuner och Landsting.


Sexuell utsatthet. Sex mot ersättning – vuxna riktar sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning. Socialstyrelsen.


Sexuell utsatthet. Sex mot ersättning – barn och unga riktar sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning. Socialstyrelsen.


Sammanhållen vård (SVEA). Ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt. Stockholms läns landsting.


Spelproblem. Hur man upptäcker spelproblem samt vilka akuta åtgärder som finns att tillgå för att hjälpa människor med spelproblem. Utbildning för arbetsterapeuter. Stockholms läns landsting.


Samordnad individuell plan (SIP). Webbutbildningar för att lära sig mer om SIP för barn, vuxna och äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Vård av äldre med diabetes. Utbildning för omvårdnadspersonal i omsorg, hemsjukvård och vårdboende. Sveriges Kommuner och Landsting.


Vård vid endometrios. Utbildning riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftar till att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om vård vid endometrios. Socialstyrelsen.


Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen. Socialstyrelsen.


Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin.  
Utbildning för läkare och andra personalgrupper inom hälso- & sjukvården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar.
SKL.


Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Svenskt Demenscentrum.


Äldreomsorgens nationella värdegrund. Socialstyrelsen.Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.Kvalitetsregister


Att driva kvalitetsregister. Nationella kvalitetsregister.


Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) -registret. Utbildning i hur kan arbeta med kvalitetsregistret. Svenskt demenscentrum.

Livsstil


Alkohol och rökfri operation. Utbildning för dig som möter patienter i samband med operation. Region Skåne.


Graviditet och fetma. Utbildning för barnmorskor verksamma på barnmorskemottagning. Stockholms läns landsting.


Livsstilens betydelse. Utbildning för dig som arbetar med livsstilsförändringar. Sundkurs.


Samtal och råd om bra matvanor. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvaror. Socialstyrelsen


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. Sundkurs.
Läkemedel


Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Strama Stockholm.


Cytostatika - basal. Utbildningen för att öka medvetenheten och säkra kunskapen om cytostatikahantering. Region Skåne.


Jobba säkert med läkemedel i äldreomsorgen. Utbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Sveriges Kommuner och Landsting.


Läkemedel som ökar risken för fall. Utbildning för sjuksköterskor inom primär- och slutenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Region Skåne.


Läkemedelsbehandling av äldre. Utbildning för dig som är läkare och som ännu inte påbörjat ST. Socialstyrelsen.


Läkemedelsgenomgångar för äldre.
Utbildning för dig som är läkare, sjuksköterska eller som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.
Socialstyrelsen.


Läkemedelsgenomgångar. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och de som leder vårdverksamhet. Stockholms läns landsting.


Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre. Utbildning för sjuksköterskor inom kommun- och landsting samt läkare under utbildning. Region Skåne
Nutrition


Måltider i äldreomsorgen. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Livsmedelsverket.


Nutritionsvård till patienter i palliativt skede. Utbildning för dig som arbetar inom basala hemsjukvården. Stockholms läns landsting.Olika tillstånd


Demens ABC. Grundläggande utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.


Demens ABC plus. Fortsättningsutbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Svenskt demenscentrum.


Demenskunskap. Utbildningen innehåller kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Region Skåne.


Demens på olika språk. Region Skåne.


Insatser mot ätstörningar (WINST) Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens första linje som elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård. Kunskapscentrum för ätstörning.


Introduktion till autism. Öka din kunskap om autism. Autism- & Aspergerförbundet.


Könsstympning av flickor och kvinnor.Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Socialstyrelsen.


Mötas i musik- musik som omvårdnad i demensvården. Utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Svenskt demenscentrum.


Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Svenskt Demenscentrum.


Palliativ vård för äldre. Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg. Palliativt utvecklingscentrum.


Självskadebeteende. Grund- och fortsättningsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Nationella Självskadeprojektet.


Strokekompetensutbildning. Syftet med utbildningen är att stimulera intresse och kunskapsutveckling för alla som arbetar med personer som fått stroke. STROKE-Riksförbundet och SKL.


Svikt av vitala funktioner. Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården. Region Skåne.


Vuxna med trakeostomi. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning. Region Skåne.Organisering & Arbetsmiljö


Arbetsmiljöutbildningen. En grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv


Ergonomi. Arbetsmiljöverket.

Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket


Självskattning, systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket


Anpassning och rehabilitering. Kursen vänder sig till chefer. Arbetsmiljöverket


Hot och våld - ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljöverket.


Hälsofrämjande schemaläggning vid blandad dag/ natttjänstgöring. Utbildning för medarbetare, chefer och chefsstöd. Region Skåne.


Individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Socialstyrelsen,Samtalstekniker & metoder


Addiction Severity Index (ASI) webbutbildning. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom beroendevården i kommun och landsting. Socialstyrelsen.


Att samtala med patienter som är förlossningsrädda. Utbildning i samtalsteknik för läkare och barnmorskor som arbetar med samtal inför kejsarsnittönskan. Stockholms läns landsting.Smärta


Lindra smärta i palliativ vård. Utbildningen vänder i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.Utvärdering & bedömning


National Early Warning Score (NEWS). Utbildningen vänder sig till personal inom slutenvården. Region Skåne


Children´s Global Assesment Scale (CGAS). Du får en teoretisk grund och möjlighet att träna att skatta barns funktionsförmåga. Region Skåne