WEBBSTÖD

Här hittar du kostnadsfritt arbetsmaterial och verktyg inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe.


Personcentrerad


Att strukturera svåra samtal. SKR, (e-film).Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.Bemötande film och arbetsmaterial.  Kunskapsguiden.Berättelser om att vara anhöriga. Inspirationsmaterial, skrifter baserade på resultat från Nkas lärande nätverk. Kan användas vid till exempel utbildningar, studiecirklar. Nka.

Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.

Hälso- och sjukvårdens ansvar. Personer som utsatts för våld söker ofta hjälp för sina besvär inom hälso- och sjukvården. Att de ska erbjudas lättillgänglig vård och att det ska finnas rutiner för omhändertagandet framgår av hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter. NCKMöta våldutsatta. Nytt kompetensstöd för att vårdpersonal ska få hjälp att upptäcka och bemöta våldsutsatta patienter. Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen.Samtal för bättre sexuell hälsa - Sexit. Består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.Tänk om du kunde se det de ser eller höra det dem hör. Bra bemötande i fokus. E-film Landstinget i Kalmar län.Verktyg för personcentrerad vård. Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

What is people-centred care? WHO.
Samverkan i Team


Samordning av stöd och insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.


Evidensbaserad vårdBarn och unga


Att arbeta med barn som upplever våld Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.Barn i internationell människohandel och exploatering. Vägledning.Socialtjänsten. (Utbildningspaket).

Barnets rättigheter stödmaterial. SKR.Barnets rättigheter. Information. Här finns information om allt från handledning för barnrättsbaserade beslutsunderlag till barnets rättigheter i vården. Region Kronoberg.Det kommer att bli bra. Dokumentär där du får möta flera familjer som lever med PANS. Sane.Fråga chans. Kunskapskälla i sex- och samlevnadsarbetet på till exempel skolor och fritidsgårdar. Allt material som finns på frågachans.nu är anpassat för webben och ska helst presenteras direkt från webben, detta för att innehållet bäst ska komma till sin rätt! Region Stockholm.Kommunikationsverktyget Våga förstå! Berätta med hjälp av emojis och bilder. Migrationsverket & Länsstyrelsen Östergötland.Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Arbetar med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, inom Region Stockholm.Metodstöd för elevhälsan. För skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa och professionsföreningarna.Människohandel - barn. Kunskapsstöd. KunskapsguidenOrosanmälan. Till dig som är anmälningsskyldig. Socialstyrelsen.Samtal med barn – att tänka på. Socialstyrelsen.

SBAR – en samtalsmall att använda vid barn och ungdomsmottagningar.Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn. Läkemedelsverket.

Unga Direkt! En metod för att lyssna till barn. Barnombudsmannen. (e-film)

Virtuell BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld. Kursen ger dig möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Socialstyrelsen.Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer, enligt 2 g § HSL. Socialstyrelsen.
Funktionsnedsättning


Adhd, ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Kunskapsguiden.Alla lektioner i “LSS-skolan”. Harald Strand beskriver bakgrunden och de grundläggande principerna med lagen samt omfattning, mål och kvalitet Hejaolika.se.Att möta föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd, presentationsmaterial och filmer. Socialstyrelsen.Att vara förälder till ett barn med autism. Hjärnkoll. (film).Evidensbaserad habilitering. Publicerade EBH-rapporter. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer.Opratat.se. Handlar om Tankar och känslor som kan finnas i familjer med barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetencentrum anhöriga.Stödja vuxna personers vilja. Socialstyrelsen.Rätten att kommunicera, Infoteket om funktionshinder i Uppsala.RättVisat - kommunikationshjälpmedlet. Nka.
Kvinnohälsa


Att prata med en patient om könsstympning. Här hitter du handledningsmaterial och filmer med exempel på hur erfaren personal i hälso- och sjukvården hanterar frågor kring könsstympning, med mera., Socialstyrelsen.Våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens arbete. Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.
Livsstil


Fettskolan. Vi möts av motstridiga råd och många förespråkar olika dieter. I Sverige har det blivit populärt igen att äta mycket animaliska fetter och nationell statistik visar att vi äter mera smör, grädde, fet ost, bacon och rött kött. Janusinfo Region Stockholm.Kolhydratskolan. Här kan du ta del av en föreläsningsserie om kolhydrater. Janusinfo Region Stockholm.Motiverande samtal – en konst att behärska. Motivation.se.

Motiverande samtal, vad är det? (e-föreläsning).

Stöd för samtal om alkohol. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om fysisk aktivitet. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ge råd och samtala med patienter om fysisk aktivitet. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om matvanor. Webbutbildning, filmer och annat stöd som hjälper dig att stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om tobak. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak. Socialstyrelsen.
PALLIATIV VÅRD


Beteendeskattningsskala för smärta - verktyg. Palliativ registret.Palliationsakademin. Länkar till arbetsmaterial inom palliation. Betaniastiftelsen.
PSYKISK HÄLSA


Egenvård vid psykisk ohälsa , Linköpings Universitet i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa.Handlingsplan mot missbruk och beroende. Riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för åldersgruppen 13-29 år. Handlingsplanen ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete.

Missbruk och beroende. Socialstyrelsen.olika tillstånd


Blåsdysfunktion. Nikola har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) tagit fram ett lättillgängligt kunskapsunderlag kring Blåsdysfunktion. Nikola.Diabets, kunskapsstöd inom diabetesvård.SKR.Epilepsi. Hur kan man utreda och vilka typer av anfall och behandlingsformer finns det? Frågor som Mona Pihl (sjuksköterska) och Ann-Kristin Ölund (läkare) diskuterar. Nka.Fall och fallskador, SKR.Kateterfakta.nu. Information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor. Skapat av nätverket Nikola med flera. Kateterisering av urinblåsan, man. Vårdhandboken.Katetrisering av urinblåsan, kvinna. Vårdhandboken. Samordnad individuell plan - SIP. Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området. Uppdrag Psykisk Hälsa.Schizofreni - stöd till införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. En webbbaserad handledning som vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar. Socialstyrelsen.
ÄLDRE OCH DEMENS


En bok för dig med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.


Krossa tabletter, film. Region Stockholm.MoCa – the Montreal Cognitive Assessment. Bedömningsinstrument vid misstanke om demens. Svenskt DemenscentrumYrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.Äldres psykiska hälsa. Goda exempel och inspiration och idéer på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa. SKR.


FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP


Genombrottet, verktyg för förbättringsarbete. Genom det digitala stödet kan personal studera statistik, idéer samt genomförda förändringar gjorda på avdelningsnivå samt strukturerat arbeta och dokumentera förändringsarbete med stöd i PDSA-metodiken.Genombrott.nu. SKRInnovationsguiden -nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar. SKR.PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården. Verktyg, SKR.Rutinkollen, verktyg för självbedömning av sin verksamheten. SKR.Utbildningar för medarbetare som möter våldsutsatta. Nationellt centrum för kvinnofrid.
Säker vård


Aktuellt om hjärtsvikt. Här kan du ta del av en föreläsningsserie om hjärtsvikt. Janusinfo Region Stockholm.Akut cystit hos män och kvinnor. Handläggning av urinvägsbesvär i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.Akut cystit hos äldre. Handläggning av urinvägsbesvär hos äldre i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.Antibiotika och resistens. Filmen ger en översikt av problemet med antibiotikaresistens. Janusinfo Region Stockholm.Biverksrapportering. Läkemedelsverket.Databas för klassificering och koder. Söka bland klassifikationer ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI. Socialstyrelsen.Dokumentation i hälso- och sjukvården. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen.Fallolyckor. Verktyg, webbutbildning och stöd för ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Socialstyrelsen.Graviditet och läkemedel – psykiatri. Överläkare Marie Bendix föredrag på temat Risk-nyttoanalys av läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa under graviditet och amning. Janusinfo Region Stockholm.Halsont – faryngotonsillit. Handläggning av halsont i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar. Janus Region StockholmHosta – Akut bronkit och pneumoni. Handläggning av hosta i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.Hud- och mjukdelsinfektioner. Handläggning av erytema migrans, impetigo, erysipelas och svårläkta sår i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.Hälsosam schemaläggning. Suntarbetsliv.

Infektioner hos barn – när det vanliga krånglar till sig. Barn får många infektioner och det är helt normalt. De flesta infektionerna är okomplicerade och går snabbt över. Ibland tillstöter dock komplikationer eller barnet blir mycket sjukt. Det är viktigt att kunna identifiera dessa tillstånd snabbt och se till att barnet handläggs på rätt sätt. Janusinfo Region Stockholm.Infektioner hos resenärer och flyktingar. Här kan du ta del av en föreläsningsserie om infektioner hos resenärer och flyktingar. Janusinfo Region Stockholm.Inhalera rätt, Region Stockholm.Kronisk migrän. En föreläsning om Kronisk migrän – definition, epidemiologi och sjukdomsbörda, mekanismer och behandling. Janusinfo Region Stockholm.Lex Sarah- Anmäl missförhållande. IVO.Migrän – symtom och behandling. Om symtom och behandling vid migrän. Janusinfo Region Stockholm.Modern primärvårdspsykiatri – diagnostik och behandling. Bekymrar du dig för dina mångsökare med diffusa symtom och nedsatt arbetsförmåga? Låt dig i så fall inspireras av Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin, verksam på Liljeholmens Akademiska vårdcentral i Stockholm. Janusinfo Region Stockholm.

Mätning av skador i vården - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler. Resultat av mätning 2019 . SKR.Mätning av skador i vården - Markörbaserad journalgranskning (MJG). Handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013-2018. SKR.Mätning av skador i vården - Trycksår. Resultat av mätning 2019 och åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår.SKR.Mätning av skador i vården - Vårdrelaterade infektioner i slutenvården. Resultat av mätning 2019 . SKR.Nationella riktlinjer. Socialstyrelsens alla nationella riktlinjer. Ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Socialstyrelsen.

NEWS obstetrik- fickkort. LÖF.

SBAR -kommunicera strukturerat i vården. SKR.Socialstyrelsens termbank.Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. SocialstyrelsensSå ska nytt hjärtsviktsläkemedel användas. Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärtkärlsjukdomar, om det nya läkemedlet mot hjärtsvikt. Janusinfo Region Stockholm.Värk över bihålorna – rinosinuit. Handläggning av rinosinuit i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.Äldre och läkemedel. Här kan du ta del av en föreläsningsserie om äldre och läkemedel, av Johan Fastbom. Janusinfo Region Stockholm.Öronvärk – akut mediaotit.Handläggning av öronvärk i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal. Janusinfo Region Stockholm.
Informatik


Digital verksamhetsutveckling i vården. Socialstyrelsen.Digitaliseringssnurran.  Ett webbaserat verktyg som beräknar möjliga effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunen. De verksamheter som går att jämföra i verktyget är hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. Post- och telestyrelsen.