WEBBSTÖD

Här hittar du kostnadsfritt arbetsmaterial och verktyg inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe.


Personcentrerad


Att strukturera svåra samtal. SKR, (e-film).Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.Bemötande film och arbetsmaterial.  Kunskapsguiden.Berättelser om att vara anhöriga. Inspirationsmaterial, skrifter baserade på resultat från Nkas lärande nätverk. Kan användas vid till exempel utbildningar, studiecirklar. Nka.

Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.

Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten. NCKMöta våldutsatta. Nytt kompetensstöd för att vårdpersonal ska få hjälp att upptäcka och bemöta våldsutsatta patienter. Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen.Samtal för bättre sexuell hälsa - Sexit. Består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.Tänk om du kunde se det de ser eller höra det dem hör. Bra bemötande i fokus. E-film Landstinget i Kalmar län.Verktyg för personcentrerad vård. Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

What is people-centred care? WHO.Vård i Sverige för asylsökande – språk arabiska. Uppdrag Psykisk Hälsa (e-film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk dari. Uppdrag Psykisk Hälsa (e- film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk somaliska. Uppdrag Psykisk Hälsa, (e- film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk svenska. Uppdrag Psykisk Hälsa, (e-film).

Vård i Sverige för asylsökande – språk tigrinja. Uppdrag Psykisk Hälsa, (e- film).


Samverkan i Team


Hemlösa. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. KunskapsguidenSamordning av stöd och insatser till familjer med barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

Stöd för samverkan mellan vårdnivåer. Visar hur samverkan framgångsrikt kan ske mellan olika vårdnivåer och mellan vården och socialtjänsten. Stödet kan användas som utgångspunkt och inspiration för att skapa dialog och god samverkan lokalt och regionalt. Socialstyrelsen
Evidensbaserad vårdBarn och unga


Att arbeta med barn som upplever våld Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.Barn i internationell människohandel och exploatering. Vägledning.Socialtjänsten. (Utbildningspaket).

Barnets rättigheter stödmaterial. SKR.Barnets rättigheter. Information. Här finns information om allt från handledning för barnrättsbaserade beslutsunderlag till barnets rättigheter i vården. Region Kronoberg.Ensamkommande barn och unga. Socialstyrelsen.Fråga chans. Kunskapskälla i sex- och samlevnadsarbetet på till exempel skolor och fritidsgårdar. Allt material som finns på frågachans.nu är anpassat för webben och ska helst presenteras direkt från webben, detta för att innehållet bäst ska komma till sin rätt! Region Stockholm.Kommunikationsverktyget Våga förstå! Berätta med hjälp av emojis och bilder. Migrationsverket & Länsstyrelsen Östergötland.Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Arbetar med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, inom Region Stockholm.Metodstöd för elevhälsan. För skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa och professionsföreningarna.Människohandel - barn. Kunskapsstöd. KunskapsguidenSamtal med barn – att tänka på. Socialstyrelsen.

Socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga och stimulera till diskussioner. Socialstyrelsen. (e-film).

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn. Läkemedelsverket.

Unga Direkt! En metod för att lyssna till barn. Barnombudsmannen. (e-film)

Unga som varken arbetar eller studerar- antal i din kommun. Statistik. MUCF.

Virtuell BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld. Kursen ger dig möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Socialstyrelsen.Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer, enligt 2 g § HSL. Socialstyrelsen.Virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov. SocialstyrelsenYrkesintroduktion HVB hem - För dig som arbetar i HVB hem för barn och unga. Socialstyrelsen
Livsstil


Folkhälsokollen, ger dig snabbt och enkelt en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.Motiverande samtal – en konst att behärska. Motivation.se.

Motiverande samtal, vad är det? (e-föreläsning).

Stöd för samtal om alkohol. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om fysisk aktivitet. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ge råd och samtala med patienter om fysisk aktivitet. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om matvanor. Webbutbildning, filmer och annat stöd som hjälper dig att stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om tobak. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak. Socialstyrelsen.
PALLIATIV VÅRD


Palliationsakademin. Länkar till arbetsmaterial inom palliation. Betaniastiftelsen.Vårdprogram vid palliativ vård. Regionala cancercentrum.


PSYKISK HÄLSA


ANDT-uppföljningssystem. Hämta data och resultat för att följa upp och planera er verksamheten. Datan är ifrån Länsrapportens undersökning publiceradi statistikverktyget Indikatorlabbet, som finns i Folkhälsomyndighetens ANDT-uppföljningssystem.Egenvård vid psykisk ohälsa , Linköpings Universitet i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa.Missbruk och beroende. Socialstyrelsen.Vårdens möte med asylsökande efter självmordsförsök. (föreläsning) Uppdrag Psykisk Hälsa.


olika tillstånd


Diabets, kunskapsstöd inom diabetesvård.SKR.Epilepsi. Hur kan man utreda och vilka typer av anfall och behandlingsformer finns det? Frågor som Mona Pihl (sjuksköterska) och Ann-Kristin Ölund (läkare) diskuterar. Nka.Fall och fallskador, SKR.Kateterfakta.nu. Information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor. Skapat av nätverket Nikola med flera. Kateterisering av urinblåsan, man. Vårdhandboken.Katetrisering av urinblåsan, kvinna. Vårdhandboken. Samordnad individuell plan - SIP. Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området. Uppdrag Psykisk Hälsa.Schizofreni - stöd till införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. En webbbaserad handledning som vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar. Socialstyrelsen.
ÄLDRE OCH DEMENS


En bok för dig med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.


Krossa tabletter, film. Region Stockholm.MoCa – the Montreal Cognitive Assessment. Bedömningsinstrument vid misstanke om demens. Svenskt DemenscentrumYrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.Äldres psykiska hälsa. Goda exempel och inspiration och idéer på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa. SKR.


FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP


Dokumentation i socialtjänsten. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i socialtjänsten. Socialstyrelsen.Genombrottet, verktyg för förbättringsarbete. Genom det digitala stödet kan personal studera statistik, idéer samt genomförda förändringar gjorda på avdelningsnivå samt strukturerat arbeta och dokumentera förändringsarbete med stöd i PDSA-metodiken.Genombrott.nu. SKRIndividbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Socialstyrelsen.Innovationsguiden -nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar. SKR.PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården. Verktyg, SKR.Rutinkollen, verktyg för självbedömning av sin verksamheten. SKR.
Säker vård


Biverksrapportering. Läkemedelsverket.Databas för klassificering och koder. Söka bland klassifikationer ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI. Socialstyrelsen.Dokumentation i hälso- och sjukvården. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen.Fallolyckor. Verktyg, webbutbildning och stöd för ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Socialstyrelsen.Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar. Janus Region StockholmHälsosam schemaläggning. Suntarbetsliv.

Inhalera rätt, Region Stockholm.Lex Sarah- Anmäl missförhållande. IVO.Mätning av skador i vården - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler. Resultat av mätning 2019 . SKR.Mätning av skador i vården - Markörbaserad journalgranskning (MJG). Handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013-2018. SKR.Mätning av skador i vården - Trycksår. Resultat av mätning 2019 och åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår.SKR.Mätning av skador i vården - Vårdrelaterade infektioner i slutenvården. Resultat av mätning 2019 . SKR.Nationella riktlinjer. Socialstyrelsens alla nationella riktlinjer. Ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Socialstyrelsen.

NEWS obstetrik- fickkort. LÖF.

SBAR -kommunicera strukturerat i vården. SKR.Socialstyrelsens termbank.Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Socialstyrelsens
Informatik


Digital verksamhetsutveckling i vården. Socialstyrelsen.Digitaliseringssnurran.  Ett webbaserat verktyg som beräknar möjliga effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunen. De verksamheter som går att jämföra i verktyget är hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. Post- och telestyrelsen.LIKA för socialtjänsten. Verktyget visar den digitala utvecklingen inom olika verksamhetsområden och ger en handlingsplan för fortsatt utveckling. LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. SKR.