Webbinarier

Här hittar du länkar till kostnadsfria webbinarier inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe. Öka din kunskap, reflektera, diskutera – perfekt att använda enskilt eller i grupp på kompetensutvecklingstid eller arbetsplatsträffar. Du hittar till exempel föreläsningar inom bemötande, nutrion, palliation, psykisk hälsa och migration. Tipsa oss gärna om flera info@vardportal.se.


Personcentrerad


Att strukturera svåra samtal. Åsa Landberg, leg psykolog, berättar om hur man kan strukturera svåra samtal med barn. SKR.Empati och medlidande i vården. KI.Etik och bemötande- Lyfta upp eller trycka ner. Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola. Talar han om vilka etiska värden och normer som är viktiga i LSS-verksamheter och vad ett bra bemötande innebärUR play.Lågaffektiv teori och metod UR Play.Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play.Omsorg utan våld. Elisabeth Råberg är autismkonsult, handledare och mamma till två söner med autism. Här beskriver hon hur det är att leva med barn med autism och flera tilläggsdiagnoser. UR play.Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Onsdagen 14 november 2018. VårdanalysPersonal som arbetar med svåra samtal. Åsa Landberg, leg psykolog. SKR.

Samtal med barn om självmordstankar. Åsa Landberg, leg psykolog. SKR.

Samtal med barn om självskadebeteende. Åsa Landberg, leg psykolog.

Samtal med barn om svåra upplevelser.Åsa Landberg, leg psykolog, berättar om hur man kan strukturera svåra samtal med barn. SKR.

Samtal med barn om våld i nära relationer.Åsa Landberg, leg psykolog. SKR.

Samtal med nyanlända.Åsa Landberg, leg psykolog. SKR.Trygghet utan tvång. Kaisu Kull från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättar om hur myndigheten i sin tillsyn bedömer olika fall och tolkar gränserna för vad som är tillåtet. UR play.Vi är människor som möter människor varje dag. e-föreläsning/film. Landstinget i Kalmar.
Funktionsnedsättning


Intellektuell funktionsnedsättning . Filmad föreläsning i fem delar av Maria Forsgren. Hon är barnläkare och specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel.Tips om kommunikation och delaktighet. Socialstyrelsen.Varför är en gemensam planeringsprocess särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning. Webbinarier januari 2020. Nationellt kunskapscentrum anhöriga.


Förbättringsarbete


Gröna korset – inspirationsfilm Södra Älvsborgs sjukhus -Västra Götalandsregionen.Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem. Socialstyrelsen.Tillitsbaserad styrning skall skapa effektivare offentliga verksamheter. Webbsändning överlämningsseminarium.
Lagar


Barnkonventionen som lag.Vad innebära det för kommuner, landsting, regioner och myndigheter om barnkonventionen skulle bli lag. Barnombudsmannen . GDPR på 1 minut.SKR.Tvångsvård, vilka regler gäller allmänt om tvångsvård. Uppdrag Psykisk Hälsa.
Livsstilsförändring


Fakta och råd kring fysisk aktivitet. Sundkurs.

Fakta och råd kring mat. Sundkurs.

Fakta och råd kring stress.  Sundkurs.

Hjälp vid samtal om alkohol.  Region Stockholm.Livsstil, betydelse. Sundkurs & Karolinska Institutet.Motiverande samtal. Liria Ortiz, leg.psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare (KBT) och lärare i motiverande samtal MI (MINT).Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar, Karolinska Institutet.Sömnutredning. En film om strukturerat arbete kring sömnutredningar. Janus.Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande. Region Stockholm.Nutrition

 

Måltider i äldreomsorgen. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Livsmedelsverket.Måltidsrevolution inom äldreomsorgen! Anna-Karin Quetel som projektleder Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Mattanken.se
Psykisk hälsa


Den egna berättelsen om psykisk ohälsa. Hjärnkoll.Depressionsbehandling av de mest sjuka äldre. Region Stockholm.Det är mycket nu” – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige . Varför de stressrelaterade besvären ökar, hur och om de kan förebyggas och vilka insatser som behövs. Almedalen 2018. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.ERGT och ERITA − nya behandlingsmetoder vid självskadebeteende, Nationella SjälvskadeprojektetEtt rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt? Almedalen 2018. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.Känn igen symtomen – förändra prognosen. Sanes filmade föreläsning om PANS.Suicidprevention- Till dig som jobbar inom vården.Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, om de svåra samtalen och om vad du som jobbar inom vården kan göra för att tillsammans med patienten förstärka skälen till att vilja leva vidare. Uppdrag Psykisk Hälsa.Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården. Seminarium från den 17 januari 2018. Socialstyrelsen.
Olika tillstånd


Astma och allergi hos vuxna. Karolinska universitetssjukhuset.
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Olika filmer om Kol. KOLwebben.Sköra äldre. Webbinarier,workshop om sköra äldre. SKR.
Palliativ vård


Att prata om döden – standardisera eller individualisera?. Palliativt Kunskapscentrum.

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.

Förvirringstillstånd i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård. Åtta korta filmer i omvårdnad, uppdelade i smärta, symtomskattning, oro och ångest, trycksår, munvård, illamående, förvirring, andnöd. Betaniastiftelsen.Oro och ångest i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.Palliationsakademin. Länkar till föreläsningar inom palliation. Betaniastiftelsen.Samtal med döende personer – Peters 4 frågor. Palliativt kunskapscentrum.”Sanning” i palliativ vård. Att prata om döden i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum.Se hela människan. Se hela människan i krisen med samtal och föreläsningar om värdig vård vid sjukdom och död. /a> Livsakademin.se, Betaniastiftelsen.Smärtans olika dimensioner i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.Teamarbete – en palliativ hörnsten. En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska. Vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Palliativt Kunskapscentrum Region Stockholm
Digitalisering


FoU-dagen 2020: Framtidens arbetsmiljö är redan här - skapa ett hållbart arbetsliv med SAM. Hur kan systematiskt arbetsmiljöarbete hjälpa till att skapa en hållbar arbetsplats? Och vad tror vi om framtidens kontor och att leda i ständig förändring? AFA Försäkring.