Webbinarier

Här hittar du länkar till kostnadsfria webbinarier inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe. Öka din kunskap, reflektera, diskutera – perfekt att använda enskilt eller i grupp på kompetensutvecklingstid eller arbetsplatsträffar. Du hittar till exempel föreläsningar inom bemötande, nutrion, palliation, psykisk hälsa och migration. Tipsa oss gärna om flera info@vardportal.se.


Digitalisering


Digitala doktorer, föreläsning, Stockholms kommuner och landsting.Digitala identiteter, SKL.Digitalisering handlar om förväntningar, SKL.E-hälsodueller om AI och innovation inom e-hälsa. Har individen tillräcklig kunskap för att äga sina hälsodata i en AI-värld? Är innovation inom e-hälsa en privat eller offentlig fråga? Det var två frågor som debatterades under seminarium i Almedalen eHälsomyndigheten.
Funktionsnedsättning


Antibiotikaföreskrivning och resistens, Strama Stockholm.


Att vara förälder till ett barn med autism. Hjärnkoll.RättVisat - kommunikationshjälpmedlet. Nka.Tips om kommunikation och delaktighet, Socialstyrelsen.
Förbättringsarbete


Effektivisera och förenkla administrationen. Eva Anskär, distriktssköterska i Mjölby kommun, berättar om ett arbete som har genomförts i samarbete mellan primärvården i Östra Götaland i och Linköpings Universitet. , SKL
Flippe, förbättringsprojekt i primärvården på sluttampen. Projektet har haft fokus på patienters och invånares behov, personcentrering och innovativa arbetssätt.  SKL.Gröna korset – inspirationsfilm
Södra Älvsborgs sjukhus -Västra Götalandsregionen.Nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvårdenr, SKLPrimärvårdens patientsäkerhetsarbete. På webbinariet den 9 maj 2017, redovisade IVO vad man har sett i tillsynen och diskuterade konkreta förbättringsarbeten tillsammans med två representanter från verksamheter som ingått i tillsynen. IVO.Rätt använd kompetens lyfter vården. Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? Måndag 2 juli kl 13.00-13.45. SKL.Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem, Socialstyrelsen.Strategi för hälsa, ledarskap. SKL.Tillitsbaserad styrning skall skapa effektivare offentliga verksamheter. Webbsändning överlämningsseminarium den 14 juni.
Integration


Agenda för integration - 29 november 2017, SKL.Barnäktenskap – hur kan socialtjänsten skydda?  Socialstyrelsen.
Lagar


Barnkonventionen som lag.Vad innebära det för kommuner, landsting, regioner och myndigheter om barnkonventionen skulle bli lag. Barnombudsmannen . GDPR på 1 minut.SKL.Klagomål inom hälso- och sjukvård – så agerar IVO. IVO

Nya patient lagen , Stockholms läns landsting.
Tvångsvård, vilka regler gäller allmänt om tvångsvård.
Uppdrag Psykisk Hälsa.
Livsstilsförändring


Behaviour change intervju med interview with Susan Michie, professor i hälsopsykologi och chef för Centre for Behaviour Change vid University College London. Hennes forskning rör implementering och interventioner utifrån ett beteendeperspektiv. Fakta och råd kring alkohol och tobak Sundkurs.Fakta och råd kring fysisk aktivitet Sundkurs.Fakta och råd kring mat. Sundkurs.Fakta och råd kring stress.  Sundkurs.Hjälp vid samtal om alkohol,  Stockholms läns landsting.Livsstil, betydelse, Sundkurs & Karolinska Institutet.Motiverande samtal. Liria Ortiz, leg.psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare (KBT) och lärare i motiverande samtal MI (MINT).Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar, Karolinska Institutet.Sömnutredning. En film om strukturerat arbete kring sömnutredningar. Janus.Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande , Stockholms läns landsting.
Läkemedel


Läkemedel och äldre, Stockholms läns landsting.
Nutrition

 

Måltidsrevolution inom äldreomsorgen! Anna-Karin Quetel som projektleder Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg ger oss i detta webbinarium en inblick i de nya råden för äldreomsorgens måltider. Efteråt förs ett samtal med Gunilla Martinsson som är måltidschef i Munkedals kommun om, och i så fall på vilket sätt, dessa nya råd kan visa vägen framåt.Mattanken.se


Olika tillstånd


Att strukturera svåra samtal. Åsa Landberg, leg psykolog, berättar om hur man kan strukturera svåra samtal med barn. SKL.KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Olika filmer om Kol. KOLwebben.Riktlinjeseminarium schizofreni, den 8 december 2017, Soicalstyrelsen.Svåra påfrestningar och traumans påverka på späd barn. Webbinarier, januari 2018. Nationellt kunskapscentrum anhöriga.Sällsynta dagen 2018. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser.Tydliga mål kan ge bättre strokevård. Webbinariet, den 15 mars 2018, baserade sig på resultatet av den tillsyn av strokevårdskedjan i två län som IVO genomförde 2017. IVO.Undersökningsteknik. Svensk ortopedisk förening
Palliativ vård


Oro och ångest i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.Att prata om döden – standardisera eller individualisera?. Palliativt Kunskapscentrum.

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.Smärtans olika dimensioner i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.Förvirringstillstånd i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.”Sanning” i palliativ vård. Att prata om döden i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum.Samtal med döende personer – Peters 4 frågor. Palliativt kunskapscentrum.Teamarbete – en palliativ hörnsten. En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska. Vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Palliativt Kunskapscentrum SLLPalliationsakademin. Länkar till föreläsningar inom palliation. Betaniastiftelsen.
Personcentrerad


Etik och bemötande- Lyfta upp eller trycka ner. Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola. Talar han om vilka etiska värden och normer som är viktiga i LSS-verksamheter och vad ett bra bemötande innebärUR play.Lågaffektiv teori och metod UR Play.Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play.Omsorg utan våld. Elisabeth Råberg är autismkonsult, handledare och mamma till två söner med autism. Här beskriver hon hur det är att leva med barn med autism och flera tilläggsdiagnoser. UR play.Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Onsdagen 14 november 2018. VårdanalysPatienter berättar om när de känner sig trygga i vården,  SKL.Samordnad individuell plan SIP. SKL.Samordnad individuell plan SIP. Filmad utbildningsdag. Samordnad individuell plan och hur du och dina kollegor kan arbeta mer strukturerat.SKL.Samverkan kräver samsyn om behoven, SKL.Spetspatienter, SKL. Trygghet utan tvång. Kaisu Kull från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättar om hur myndigheten i sin tillsyn bedömer olika fall och tolkar gränserna för vad som är tillåtet. UR play.Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga. Webbinarier, mars 2018. Nationellt kunskapscentrum anhöriga.Vi är människor som möter människor varje dag. e-föreläsning/film. Landstinget i Kalmar.Översyn av socialtjänsten ur ett anhörigperspektiv. Närverksträff i sundsvall 14 september 2018. Nka

Psykisk hälsa


Den egna berättelsen om psykisk ohälsa, Hjärnkoll.Den nya föreskriften, läkemedel, Folkhälsomyndigheten.Depressioner hos de mest sjuka äldre, dialog mellan Yvonne Freund Levi och Patrik Matsson, Stockholms läns landsting.Det är mycket nu” – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige . Varför de stressrelaterade besvären ökar, hur och om de kan förebyggas och vilka insatser som behövs. Almedalen 2018.. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.ERGT och ERITA − nya behandlingsmetoder vid självskadebeteende, Nationella SjälvskadeprojektetEtt rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt? Almedalen 2018.. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd .Global Mental Health Summit 2018. Department of Health and Social Care.Psykiatrin i siffror. E-föreläsning. Kartläggningen av psykiatrin 2017 metod och resultat. Aktuellt hos Socialstyrelsen. Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL).Suicidprevention i primärvården 6 september 2018. Uppdrag Psykisk Hälsa.Suicidprevention- Till dig som jobbar inom vården.Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, om de svåra samtalen och om vad du som jobbar inom vården kan göra för att tillsammans med patienten förstärka skälen till att vilja leva vidare. Uppdrag Psykisk Hälsa.Våldsprevention 2017 - 8 dec 2017., SKL.Vägen till ett värdigt liv för nollplacerade. Webbsändning om effektiva metoder för att arbeta med personer utan sjukpenninggrundande inkomst.SKL.

Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården. Seminarium från den 17 januari 2018., Socialstyrelsen.
Smittskydd


Ebola-informationsfilm,  Stockholms läns landsting.Hepatit B och TB, vem och hur vaccinera? Stockholms läns landsting.Information för personal på asylboende. Den 2 november 2017 anordnade Smittskydd Stockholm en eftermiddag med information om hur smittspridning kan förebyggas på asylboenden. Stockholms läns landsting.Kompletteringsvaccination, Marta Granström, Professor Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting.


Kompletteringsvaccination i praktiken, Stockholms läns landsting.
Upphandling


Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna, SKL.Upphandlingsmyndighetens filmer om dialog, funktion och innovation.Upphandling, innovation inom offentlig sektor - metoder för att tänka efter före!., Upphandlingsmyndigheten, Seminarium i samarbete med Vinnova, EY och Karolinska.Upphandling, Våga mer och nå längre - verksamhetsutveckling, upphandling och innovationer., Upphandlingsmyndigheten, konferensdag i samarbete med Vinnova.