UTBILDNINGAR Sjuksköterska

Här hittar du länkar till kurser som är öppna för sen anmälan till högskola och universitet  och kurser från externa aktörer.


Enstaka kurser - universitet/högskola

(Antagning.se)

Barn och unga


 • Omvårdnad med inriktning mot förebyggande och hälsofrämjande arbete hos barn och ungdomar, 13,5 HP. (Högskolan i Gävle).

 • Omvårdnad av sjuka barn, 7,5 HP. (Högskolan Väst).

 • Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 15 HP. (Högskolan Väst).

 • Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa,7,5 HP. (Högskolan i Skövde).

 • Medicinskt, kirurgiskt och akutsjukvård för barn och ungdomar,7,5 HP. (Lunds universitet).

 • Diabetesvård för barn och ungdomar,7,5 HP. (Uppsala universitet).

 • Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan,7,5 HP. (Högskolan i Skövde). • Omvårdnad


 • Omvårdnad vid diabetes 7,5 HP. ( Umeå universitet)

 • Omvårdnad och behandling inom inkontinens, 7,5 HP. (Högskolan Väst)

 • Omvårdnad vid komplexa vårdbehov, 15 HP. (Högskolan Väst)

 • Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II 7,5 HP. (Mittuniversitetet)

 • Omvårdnad med inriktning mot förebyggande, hälsofrämjande arbete hos vuxna, äldre samt utveckling inom distriktssköterskans ansvarsområde, 9 HP. (Högskolan i Gävle)

 • Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7,5 HP. (Högskolan i Gävle)

 • Omvårdnad inom hjärtsvikt och hypertoni, 7,5 HP. (Högskolan Väst)

 • Omvårdnad vid kärlkirurgisk/endovaskulär behandling, 7,5 HP. (Malmö universitet)

 • Lärande och egenvård vid diabetes, 15 HP. (Högskolan Väst)

 • Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv, 15 HP. (Högskolan Dalarna)

 • Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, telefonrådgivning, 7.5 HP. (Örebro universitet)

 • Akutsjukvård, 7.5 HP. (Högskolan i Borås)

 • Akutsjukvård, 15 HP. (Lunds universitet)

 • Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården, 7,5 HP. (Umeå universitet)

 • Smärta och smärtbehandling, 7,5 HP. (Linköpings universitet)

 • Smärta och smärtbehandling, 7,5 HP. (Mälardalens högskola)

 • Amning och bröstmjölk, 7,5 HP. (Uppsala universitet) • Palliativ vård


 • Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad,
 • 15 HP. (Högskolan Väst).

 • Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede, 7.5 HP. (Umeå universitet)

 • Palliativ vård och omvårdnad vid hälso- och sjukvård i hemmet, 7.5 HP. (Mälardalens högskola).

 • Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, 7.5 HP. (Lunds universitet).

 • Specifik omvårdnad med inriktning palliativ och onkologisk vård, 7.5 HP. (Uppsala universitet).

 • Vård av patienter i palliativt skede,
 • 15 HP. (Linnéuniversitetet).  Psykiskt hälsa


 • Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5 HP. (Högskolan Väst).

 • Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer,7,5 HP. (Högskolan Väst).

 • Omvårdnad med inriktning mot psykisk hälsa och ohälsa,7,5 HP. (Mittuniversitetet). • Äldre


 • Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet, 7,5 HP. (Högskolan Kristianstad)

 • Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 HP. (Mittuniversitetet)

 • Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt, 7,5 HP. (Högskolan Kristianstad). • Examensarbete


 • Omvårdnad examensarbete, 15 HP. (Jönköping University).

 • Omvårdnad examensarbete inom anestesivård,15 HP. (Luleå tekniska universitet).

 • Omvårdnad, examensarbete inom operationssjukvård,15 HP. (Luleå tekniska universitet).

 • Omvårdnad examensarbete inom intensivvård, 15 HP. (Luleå tekniska universitet).

 • Omvårdnad vetenskaplig metod, 15 HP. (Göteborgs universitet).

 • Omvårdnad examensarbete för magister, 7,5 HP.

 • Handledarutbildning , 7,5 HP. • Enstaka kurser - annan utbildningsaktör


  Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab. Akademisk primärvårdscentrum.

  Barns behov i centrum, BBIC för utbildare, Socialstyrelsen.

  Den atopiska patienten.  Akademisk primärvårdscentrum.

  Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1.  Akademisk primärvårdscentrum.

  Individens behov i centrum. Utbildningar. Socialstyrelsen.

  Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Akademisk primärvårdscentrum.

  Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data. Akademisk primärvårdscentrum.

  Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin. Akademisk primärvårdscentrum.

  Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes. Akademisk primärvårdscentrum.

  Mat och diabetes – vad är det som gäller?. Akademisk primärvårdscentrum.

  Motiverande samtal, MI grundkurs. Akademisk primärvårdscentrum.

  Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018. Akademisk primärvårdscentrum.

  Motiverande samtal om fallprevention för äldre - en modell för primärvården? Akademisk primärvårdscentrum.

  NANDA omvårdnadsdiagnos - när du dokumenterar och upprättar dina omvårdnadsplaner. Akademisk primärvårdscentrum.

  Nationellt spirometrikörkort. Akademisk primärvårdscentrum.

  Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården. Akademisk primärvårdscentrum.

  Palliativa ombud i kommunen, utbildning. Palliativ kunskapscentrum.

  Palliativa vårdbehov hos patienter med hemsjukvård. Akademisk primärvårdscentrum.

  Sår - Margareta Grauers föreläser om sår.  Akademisk primärvårdscentrum.

  Tumörsår och senkomplikationer efter cancerbehandling. Akademisk primärvårdscentrum.

  Uppmärksamma, fråga och agera - grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer. Svensk äldrecentrum.

  ”Varför förstår du inte vad jag menar?” Kommunikation & Demenssjukdom med Margareta Skog.  Akademisk primärvårdscentrum.