TJUGOFYRASJU – VERKSAMHET

Här hittar du gratis utveckling, som du kan göra på dator, surfplatta eller i mobilen, när det passar dig.  Vi har samlat länkar till webbutbildningar, webbinarier och webbstöd för verksamheter inom vård och omsorg som är verksamma dygnet runt.

 

PERSONCENTRERAD VÅRD


Etnicitet, normer och möten i vardagen. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning).


Hbtq- normer och bemötande. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning).


Empati och medlidande i vården. KI,(webbinarier).


HIV idag. Kunskap, webbutbildning och kunskapstest för vårdpersonal om HIV. Folkhälsomyndigheten.


Lågaffektivt bemötande, del 1 UR Play, (webbinarier).


Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play, (webbinarier).


Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna. Uppdrag Psykisk Hälsa, (webbutbildning).


Vårdplan, gemensam vårdplan med patienten, (inspiration).PALLIATION

Att prata om döden – standardisera eller individualisera? Palliativt Kunskapscentrum, (webbinarier-film).


Dyspné – andfåddhet i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum, (webbinarier-film).


Förvirringstillstånd i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum, (webbinarier-film).


Oro och ångest i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum, (webbinarier-film).


Smärtans olika dimensioner i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum, (webbinarier-film).


”Sanning” i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum, (webbinarier-film).


Samtal med döende personer – Peters 4 frågor. Palliativt kunskapscentrum, (webbinarier-film).


Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Svenskt Demenscentrum, (webbutbildning).


Palliationsakademin. Länkar till föreläsningar inom palliation. Betaniastiftelsen, (webbinarier-film).EVIDENSBASERAD VÅRD


Eilepsi. Pihl, leg. sjuksköterska och Ann-Kristin Ölund, habilteringsläkare redogör för vad epilepsi är, hur man utreder och vilka typer av anfall som finns samt vilka olika behandlingsformer som finns. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, (webbstöd-film).


KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Olika filmer om Kol. KOLwebben, (webbinarier-film).


LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR

Samtal och råd om bra matvanor. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvaror. Socialstyrelsen. (webbutbildningar)


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. (E-film) Sundkurs.


Fakta och råd kring fysisk aktivitet Sundkurs. (e-film)


Fakta och råd kring mat. Sundkurs. (e-film)


Hjälp vid samtal om alkohol,  Stockholms läns landsting. (e-film)


Livsstil, betydelse, Sundkurs & Karolinska Institutet. (webbutbildningar)


Insatser mot ätstörningar (WINST) Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens första linje som elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård. Kunskapscentrum för ätstörning. (webbutbildningar)


Vård vid endometrios. Utbildning riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftar till att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om vård vid endometrios. Socialstyrelsen, (webbutbildning).VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer. Stockholms läns landsting. (webbutbildningar)


Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP


Artrosskola, utvecklades för att kunna erbjuda en likvärdig evidensbaserad behandling oavsett var man sökte vård i landet. Västra Götalandsregionen, (inspiration).


Akut för våldtagna. Vård för alla som har utsatts för våldtäkt – oavsett könsidentitet. Södersjukhuset, (inspiration).


AMEL - en mottagning för könsstympade kvinnor, (inspiration).


Blodtryck, snabbare flöde från diagnos till välmående. (inspiration).


Effektivare rapporter och mer tid för patienterna, Capio Ätstörningscenter, (inspiration).


Eftervård, barnmorskor, lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller. Södermalms barnmorskemottagning, (inspiration).


Hjärtdagvårdsavdelning (HDA), ”kittet” mellan slutenvårdsavdelningen och hjärtmottagningen. På hjärtkliniken vårdas äldre och multisjuka med långa vårdtider och täta återinläggningar. Stockholms läns landsting, (inspiration).


Hjärtsvikt, ökade tillgänglighet och kontinuitet räddar liv, (inspiration).


Hot och våld. Minskad risk för direkta hot- och våldshandlingar, (inspiration).


Klåda mottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda, (inspiration).


FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP forts.


Koll på blodtrycket, man har dedikerat två sjuksköterskor till blodtrycksmottagningen för att hitta fler patienter i riskzon för högt blodtryck. Hässelby vårdcentral, (inspiration).


Lätt att göra rätt, för personalen, bland tagit fram instruktionsbok och dokumentationsguide. Södersjukhuset, (inspiration).


PNR – patientnärstående rådgivare, patienternas återkoppling ledde till betydelsefulla förändringar för en bättre omvårdnad, (inspiration).


Smärtgrupper, kroppskunskap med tolkar blev succé, (inspiration).


Snabbmottagning för okomplicerade fall, (inspiration).


Waran mottagning, ordination på 10 minuter istället för 2 dagar!, (inspiration).


Ätstörning. Infört Comede (behandlingsmodell), som har tydliga ramar och mål och separerat ätstörningen från andra psykiatriska problem. Piteå älvdals sjukhus, (inspiration).


Rondmall, där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt. Resultatet visar att behandlingsstrategi diskuteras dagligen, att vårdkonferenser planeras i betydligt högre utsträckning än tidigare och att de flesta patienter nu får en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Södersjukhuset, (inspiration).


Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svikt. Behov av interna processer i syfte att nå ett optimalt omhändertagande av patienterna och en säkrare arbetsmiljö för medarbetarna utvecklas, (inspiration).


Trygg och säker utskrivning, speciell utskrivningssjuksköterska hjälper patienterna att lyckas hemma.(inspiration).

Återinläggning inom 30-dagar. Syftet med projektet är att möta den multisjuka och ge möjlighet till direkt återinläggning till vårdavdelningen. Sabbatsbergsgeriatriken, (inspiration).Säker VÅRD


Alkohol och rökfri operation. Utbildning för dig som möter patienter i samband med operation. Region Skåne, (webbutbildning).


Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne, (webbutbildning).


Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (TUFF). Region Skåne, (webbutbildning).


Basala hygienrutiner. Stockholms läns landsting, (webbutbildning).


Demenskunskap. Kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Region Skåne, (webbutbildning).


Cytostatika - basal. Utbildningen för att öka medvetenheten och säkra kunskapen om cytostatikahantering. Region Skåne, (webbtubldning).


Ett fall för teamet. Utbildning om att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsen, (webbutbildning).


Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande. Utbildning för dig som tar emot studenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Stockholms läns landsting, (webbutbildning).


Skolverkets handledarutbildning. Utbildning för dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolverket, (webbutbildningar).


Läkemedel som ökar risken för fall. Utbildning för sjuksköterskor inom primär- och slutenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Region Skåne, (webbutbildning).


Läkemedelsgenomgångar. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och de som leder vårdverksamhet. Stockholms läns landsting, (webbutbildning).


National Early Warning Score (NEWS). Utbildningen vänder sig till personal inom slutenvården. Region Skåne, (webbutbildning).


Patientsäkerhet. Test för att se att man läst igenom Socialstyrelsens riktlinjer om patientsäkerhet. Stockholms läns landsting, (webbstöd-test).


Svikt av vitala funktioner. Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården. Region Skåne, (webbutbildning).


Vuxna med trakeostomi. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning. Region Skåne, (webbutbildning.)


Vård av äldre med diabetes. Utbildning för omvårdnadspersonal i omsorg, hemsjukvård och vårdboende. Sveriges Kommuner och Landsting, (webbutbildning).


Lindra smärta i palliativ vård. Utbildningen vänder i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården. Palliativa kunskapscentrumet, SLL, (webbutbildning).


Nutritionsvård till patienter i palliativt skede. Utbildning för dig som arbetar inom basala hemsjukvården. Stockholms läns landsting, (webbutbildning).


Förskrivning av förbrukningsartiklar. Utbildning för dig som är förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Socialstyrelsen,(webbutbildningar)Samverkan i team


Team i palliativ vård. En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska. Vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Palliativt Kunskapscentrum SLL