TJUGOFYRASJU – VERKSAMHET

Här hittar du gratis utveckling, som du kan göra på dator, surfplatta eller i mobilen, när det passar dig.  Vi har samlat länkar till webbutbildningar, webbinarier och webbstöd för verksamheter inom vård och omsorg som är verksamma dygnet runt.

 

PERSONCENTRERAD VÅRD


Samtalsprocessen. Grund- och fortsättningsutbildning för sjuksköterskor som arbetar med rådgivning. 1177 Vårdguiden. (Webbutbildning)


Etnicitet, normer och möten i vardagen. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning)


Hbtq- normer och bemötande. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning)


Empati och medlidande i vården. KI. (Webbinarier)

Lågaffektivt bemötande, del 1 UR Play. (Webbinarier)


Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play. (Webbinarier)


Samordnad individuell plan (SIP). Uppdrag Psykisk Hälsa. (film)


Vårdplan, inspiration. Gemensam vårdplan med patienten.


Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Svenskt Demenscentrum.


Oro och ångest i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.


Att prata om döden – standardisera eller individualisera?. Palliativt Kunskapscentrum.

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.


Smärtans olika dimensioner i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.


Förvirringstillstånd i palliativ vård. En undervisningsfilm. Palliativt Kunskapscentrum.


”Sanning” i palliativ vård. Att prata om döden i palliativ vård. Palliativt Kunskapscentrum.


Samtal med döende personer – Peters 4 frågor. Palliativt kunskapscentrum.


Palliationsakademin. Länkar till föreläsningar inom palliation. Betaniastiftelsen.EVIDENSBASERAD VÅRD


KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Olika filmer om Kol. KOLwebben.


Samtal och råd om bra matvanor. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvaror. Socialstyrelsen. (webbutbildningar)


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. (E-film) Sundkurs.


Fakta och råd kring fysisk aktivitet Sundkurs. (e-film)


Fakta och råd kring mat. Sundkurs. (e-film)


Hjälp vid samtal om alkohol,  Stockholms läns landsting. (e-film)


Livsstil, betydelse, Sundkurs & Karolinska Institutet. (webbutbildningar)


Insatser mot ätstörningar (WINST) Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens första linje som elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård. Kunskapscentrum för ätstörning. (webbutbildningar)


Våld i nära relationer. Stockholms läns landsting. (webbutbildningar)


Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.Samverkan i team


Team i palliativ vård. En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska. Vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Palliativt Kunskapscentrum SLLSäker VÅRD


Alkohol och rökfri operation. Utbildning för dig som möter patienter i samband med operation. Region Skåne.


Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.


Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (TUFF).(webbutbildning) Region Skåne.


Basala hygienrutiner. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning)


Demenskunskap. Utbildningen innehåller kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Region Skåne. (Webbutbildning)


Cytostatika - basal. Utbildningen för att öka medvetenheten och säkra kunskapen om cytostatikahantering. Region Skåne.


Ett fall för teamet. Utbildning om att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsen. (webbutbildning)


Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande. Utbildning för dig som tar emot studenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Stockholms läns landsting.


Skolverkets handledarutbildning. Utbildning för dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolverket. (webbutbildningar)


Läkemedel som ökar risken för fall. Utbildning för sjuksköterskor inom primär- och slutenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Region Skåne. (webbutbildning)


Läkemedelsgenomgångar. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och de som leder vårdverksamhet. Stockholms läns landsting. (webbutbildning)


National Early Warning Score (NEWS). Utbildningen vänder sig till personal inom slutenvården. Region Skåne. (webbutbildning)


Patientsäkerhet. Utbildning kring förhållningssätt, säkerhetskultur och vardag. Stockholms läns landsting.


Svikt av vitala funktioner. Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården. Region Skåne. (webbutbildning)


Vuxna med trakeostomi. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning. Region Skåne. (webbutbildning)


Vård av äldre med diabetes. Utbildning för omvårdnadspersonal i omsorg, hemsjukvård och vårdboende. Sveriges Kommuner och Landsting. (webbutbildning)


Lindra smärta i palliativ vård. Utbildningen vänder i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården. Palliativa kunskapscentrumet, SLL.


Nutritionsvård till patienter i palliativt skede. Utbildning för dig som arbetar inom basala hemsjukvården. Stockholms läns landsting.


Förskrivning av förbrukningsartiklar. Utbildning för dig som är förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Socialstyrelsen. (webbutbildningar)FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP


Artrosskola, utvecklades för att kunna erbjuda en likvärdig evidensbaserad behandling oavsett var man sökte vård i landet. Västra Götalandsregionen.


Akut för våldtagna. Vård för alla som har utsatts för våldtäkt – oavsett könsidentitet.  Södersjukhuset.


AMEL - en mottagning för könsstympade kvinnor.


Blodtryck, snabbare flöde från diagnos till välmående.


BUMM mottagning, syftet var att förbättra åtta BUMM.


Eftervård, barnmorskor, lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller. Södermalms barnmorskemottagning.


HBTQ – en ungdomsmottagning utifrån person, inte kön. Genom mottagningen kunde unga HBTQ-personer få hjälp utan att vara rädd för bemötandet från vården.


Hjärtdagvårdsavdelning (HDA), ”kittet” mellan slutenvårdsavdelningen och hjärtmottagningen. På hjärtkliniken vårdas äldre och multisjuka med långa vårdtider och täta återinläggningar. Stockholms läns landsting.


Hjärtsvikt, ökade tillgänglighet och kontinuitet räddar liv.


Klåda mottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda.


Koll på blodtrycket, man har dedikerat två sjuksköterskor till blodtrycksmottagningen för att hitta fler patienter i riskzon för högt blodtryck. Hässelby vårdcentral.


PNR – patientnärstående rådgivare, patienternas återkoppling ledde till betydelsefulla förändringar för en bättre omvårdnad.


Smärtgrupper, kroppskunskap med tolkar blev succé.


Snabbmottagning för okomplicerade fall.


Terapi och fysisk aktivitet samtidigt. Projektet handlade om att erbjuda psykoterapiformen KBT som gruppbehandling i kombination med basal kroppskännedom och meditation. De flesta upplevde att ångesten, stressen och nedstämdheten hade minskat. Ersboda hälsocentral 


Waran mottagning, ordination på 10 minuter istället för 2 dagar!


Ätstörning. Infört Comede (behandlingsmodell), som har tydliga ramar och mål och separerat ätstörningen från andra psykiatriska problem. Piteå älvdals sjukhus.


Effektivare rapporter och mer tid för patienterna, Capio Ätstörningscenter 


Lätt att göra rätt, för personalen, bland tagit fram instruktionsbok och dokumentationsguide.  Södersjukhuset.


Hjärtsvikt Och Palliativa Programmet (HOPP), en vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov. Efter det kan en stor del av hjälpen ges i hemmet. Patienterna har visat sig bli signifikant bättre. Västerbottens läns landsting.


Hot och våld. Minskad risk för direkta hot- och våldshandlingar.


Rondmall, där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt. Resultatet visar att behandlingsstrategi diskuteras dagligen, att vårdkonferenser planeras i betydligt högre utsträckning än tidigare och att de flesta patienter nu får en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Södersjukhuset


Smärtgrupper, kroppskunskap med tolkar blev succé.


Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svikt. Behov av interna processer i syfte att nå ett optimalt omhändertagande av patienterna och en säkrare arbetsmiljö för medarbetarna utvecklas.


Trygg och säker utskrivning, speciell utskrivningssjuksköterska hjälper patienterna att lyckas hemma.


Återinläggning inom 30-dagar. Syftet med projektet är att möta den multisjuka och ge möjlighet till direkt återinläggning till vårdavdelningen. Sabbatsbergsgeriatriken.