WEBBSTÖD

Här hittar du kostnadsfritt arbetsmaterial och verktyg inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


A


ANDT-uppföljningssystem. Hämta data och resultat för att följa upp och planera er verksamheten. Datan är ifrån Länsrapportens undersökning publicerad
i statistikverktyget Indikatorlabbet, som finns i Folkhälsomyndighetens ANDT-uppföljningssystem.


Alla lektioner i “LSS-skolan” och “Funktionsrättskonventionen". Harald Strand beskriver bakgrunden och de grundläggande principerna med lagen samt omfattning, mål och kvalitet. Hejaolika.se.


Att arbeta med våldsutsatta Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.


Att arbeta med barn som upplever våld Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.


Att möta föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd, presentationsmaterial och filmer. Socialstyrelsen.


Att prata med en patient om könsstympning. Här hitter du handledningsmaterial och filmer med exempel på hur erfaren personal i hälso- och sjukvården hanterar frågor kring könsstympning, med mera., Socialstyrelsen.Arbetsmiljö i någon annans hem, Sunt arbetsliv.
B C


Barnets rättigheter stödmaterialSKL.Balansera mera- kampanj för att förhindra fallolyckor. Socialstyrelsen.


Balansguiden. Verktyg som kan hjälpa både medarbetare och chefer att fundera över hur man kan skapa en bättre balans mellan sitt arbetsliv och privatliv. Prevent.


Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.


Bemötande film och arbetsmaterial.  Kunskapsguiden.


Berättelser om att vara anhöriga. Inspirationsmaterial, skrifter baserade på resultat från Nkas lärande nätverk. Kan användas vid tillexempel utbildningar, studiecirklar. Nka

Beteendeskattningsskala för smärta - verktyg. Palliativ registret.


Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.

Biverksrapportering, Läkemedelsverket.


Blåsdysfunktion. Nikola har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) tagit fram ett lättillgängligt kunskapsunderlag kring Blåsdysfunktion. Nikola.


Bäckenbottenutbildning. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) & Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).


Bättre möten, Sunt arbetsliv.
D


Diabets, kunskapsstöd inom diabetesvård. Sveriges Kommuner och Landsting.Digitaliseringssnurran. Ett webbaserat verktyg som beräknar möjliga effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunen. De verksamheter som går att jämföra i verktyget är hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. Post- och telestyrelsen.Digital verksamhetsutveckling i vården, Socialstyrelsen.Dokumentation i hälso- och sjukvården. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen.Dokumentation i socialtjänsten. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i socialtjänsten. Socialstyrelsen.
E


En bok för dig med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.Eilepsi. Pihl, leg. sjuksköterska och Ann-Kristin Ölund, habilteringsläkare redogör för vad epilepsi är, hur man utreder och vilka typer av anfall som finns. I den avslutande filmen går man igenom de olika behandlingsformer som finns. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, (film).
F


Fall och fallskador, SKL


Folkhälsokollen, ger dig snabbt och enkelt en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.


Förskrivning av förbrukningsartiklar, Kunskapsguiden


Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten. NCK
G


Genombrottet, verktyg för förbättringsarbete. Genom det digitala stödet kan personal studera statistik, idéer samt genomförda förändringar gjorda på avdelningsnivå samt strukturerat arbeta och dokumentera förändringsarbete med stöd i PDSA-metodiken.Genombrott.nu, SKLGenombrott - Samla in idéer och arbeta (vimeo).


God arbetsmiljö. Ett arbetsmaterial - Hur gör man för att få till en god arbetsmiljö?  Sunt arbetsliv.
H


Handleda en nysvensk, YA anställning med lärande.YA-delegationen.Hemlösa. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.. KunskapsguidenHälsorelaterade klassifikationer. Sök i klassifikationer (ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI)Socialstyrelsen.
I


Individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten, Socialstyrelsen.Inför mätning av trycksår år 2019 SKL.Inhalera rätt, Stockholms läns landsting.Innovationsguiden -nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar. SKL.Introduktion till handledning. Arbetsmaterial som underlättar vid planering och genomförande. Centrum för kliniskt utbildning CKU, Stockholms läns landsting.
J


Jämställ- verktyg för jämställdhetsarbete. Jämställdhetsmyndigheten.
K


Kateterfakta.nu. Information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor. Skapat av nätverket Nikola med flera. 


Kateterisering av urinblåsan, man,  Vårdhandboken.Kom igång med Bättre möten. Suntarbetsliv.Katetrisering av urinblåsan, kvinna, Vårdhandboken. 


Kommunikationsverktyget Våga förstå! Berätta med hjälp av emojis och bilder. Migrationsverket &  Länsstyrelsen Östergötland.


Krossa tabletter, informationsfilm, Stockholms läns landsting.
L


LIKA för socialtjänsten. Verktyget visar den digitala utvecklingen inom olika verksamhetsområden och ger en handlingsplan för fortsatt utveckling. LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. SKL. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kunskapsguiden.Lex Sarah- Anmäl missförhållande. IVO.M


MakEQuality, verktyget för att planera, följa upp och redovisa jämställdhetsarbetet i din organisation, SKLMetodstöd för elevhälsan. För skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa och professionsföreningarna.Metodstöd för samverkan kring nyanländas etablering. Utgångspunkter för samverkan
om nyanländas etablering.
Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och SKL


MoCa – the Montreal Cognitive Assessment. Bedömningsinstrument vid misstanke om demens. Svenskt DemenscentrumMigrationsskolan- om demens på olika språk.Region Skåne.Människohandel - barn. Kunskapsstöd KunskapsguidenMöta våldutsatta. Nytt kompetensstöd för att vårdpersonal ska få hjälp att upptäcka och bemöta våldsutsatta patienter. Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen.
N


Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, Socialstyrelsen.När himlen är nära – samtalsstöd för äldre, anhöriga och vårdpersonal, Socialstyrelsen.


O


Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig. Lagkravet på att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar.


OSA-kompassen ,  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska & sociala arbetsmiljön (OSA). Sunt arbetsliv.


Opratat.se. Handlar om Tankar och känslor som kan finnas i familjer med barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetencentrum anhöriga.
P Q


PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården. Verktyg, SKL.Palliationsakademin. Länkar till arbetsmaterial inom palliation. Betaniastiftelsen.
R


Rutinkollen, verktyg för självbedömning av sin verksamheten. SKL.S


Samordnad individuell plan - SIP. Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området. Uppdrag Psykisk Hälsa.SBAR -kommunicera strukturerat i vården. Sveriges Kommuner och Landsting.SBAR – en samtalsmall att använda vid barn och ungdomsmottagningar.
Uppdrag Psykisk HälsaSchizofreni - stöd till införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. En webbbaserad handledning som vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar. Socialstyrelsen.Socialstyrelsens termbank.
Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.
SocialstyrelsensStöd för samtal om tobak. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak. SocialstyrelsenStöd för samverkan mellan vårdnivåer. Visar hur samverkan framgångsrikt kan ske mellan olika vårdnivåer och mellan vården och socialtjänsten. Stödet kan användas som utgångspunkt och inspiration för att skapa dialog och god samverkan lokalt och regionalt. SocialstyrelsenSårinfektioner efter operation – ett åtgärdspaket. Arbetsmaterial. SKLSårsmart, Strama Stockholm, SKL och RiksSår
T


Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen.


Tänk om du kunde se det de ser eller höra det dem hör. Bra bemötande i fokus. E-film Landstinget i Kalmar län.
U


Uppföljningsguiden, SKL.Upphandling. Samlad information kring upphandling från SKL SKL.Får jag direkt upphandla, Upphandlingsmyndigheten.Utbildningar för medarbetare som möter våldsutsatta. Nationellt centrum för kvinnofrid.
V W


Verktyg för personcentrerad vård. Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

Verktyg för dialog och delaktighet för att förbättra arbetsmiljön. Sunt arbetsliv.


Verktyg för uppföljning,  SKL.


Verktyg för dig som vill testa systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Socialstyrelsen


Virtuell BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld. Kursen ger dig möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Socialstyrelsen.


Virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov.Socialstyrelsen


Virtuell vårdcentral för stärkt stöd till barn som anhöriga. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer, enligt 2 g § HSL. Socialstyrelsen.YYrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.


Yrkesintroduktion HVB hem - För dig som arbetar i HVB hem för barn och unga. Socialstyrelsen
Å Ä Ö


Äldreomsorgens nationella värdegrund. Kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialstyrelsen.