PRIMÄRVÅRD

Här hittar du gratis utveckling, som du kan göra på dator, surfplatta eller i mobilen, när det passar dig.  Vi har samlat länkar till webbutbildningar, webbinarier och webbstöd samlat på en plats.

Personcentrerad vård


Samtalsprocessen. Grund- och fortsättningsutbildning för sjuksköterskor som arbetar med rådgivning. 1177 Vårdguiden. (Webbutbildning)


Att strukturera svåra samtal. Åsa Landberg, leg psykolog, berättar om hur man kan strukturera svåra samtal med barn. SKL. (E-film)


Etnicitet, normer och möten i vardagen. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning)


Hbtq- normer och bemötande. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning)


Antibiotikaföreskrivning och resistens, Strama Stockholm. (Webbinarier)

Hot och våld - ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljöverket.(Webbutbildning)


Funktionsnedsättning - att undanröja hinder.  Stockholms län landsting. (Webbutbildning)


Lågaffektivt bemötande, del 1 UR Play. (Webbinarier)


Lågaffektivt bemötande, del 2 UR play. (Webbinarier)


Addiction Severity Index (ASI) webbutbildning. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom beroendevården i kommun och landsting. Socialstyrelsen.(Webbutbildning)


PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden.(Webbutbildning)


Det är mycket nu” – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige . Varför de stressrelaterade besvären ökar, hur och om de kan förebyggas och vilka insatser som behövs. Almedalen 2018.. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. (Webbinarier)


ERGT och ERITA − nya behandlingsmetoder vid självskadebeteende, Nationella Självskadeprojektet. (Webbinarier)


Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt? Almedalen 2018.. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd .(Webbinarier)


Suicidprevention- Till dig som jobbar inom vården.Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, om de svåra samtalen och om vad du som jobbar inom vården kan göra för att tillsammans med patienten förstärka skälen till att vilja leva vidare. Uppdrag Psykisk Hälsa. (Webbinarier)


Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården. Seminarium från den 17 januari 2018., Socialstyrelsen. (Webbinarier)


Den egna berättelsen om psykisk ohälsa, (Webbinarier) Hjärnkoll.


Olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Sveriges Kommuner och Landsting.(Webbutbildning)


Migration och familj. Utbildning för dig som möter barn som anhöriga, där familjen har migrationsbakgrund. Transkulturellt Centrum. (Webbutbildning)


Våga fråga! - Barn som anhöriga Utbildning för dig som möter barn som anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.(Webbutbildning)


Sexuell utsatthet. Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga samt vuxna. Utbildningen har två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Socialstyrelsen.(Webbutbildning)


Barnkonventionen - från teori till praktik. Västra Götalandsregionen. (Webbutbildning)


Sammanhållen vård (SVEA). Utbildning för medarbetare inom primärvård och slutenvård. Stockholms läns landsting.(Webbutbildning)


Samordnad individuell plan (SIP). Uppdrag Psykisk Hälsa.(Webbutbildning)


Samordnad individuell plan SIP. SKL.(Webbinarier)


Samordnad individuell plan SIP. Filmad utbildningsdag. Samordnad individuell plan och hur du och dina kollegor kan arbeta mer strukturerat.SKL. (Webbinarier)


Trygg och säker utskrivning, speciell utskrivningssjuksköterska hjälper patienterna att lyckas hemma.(Inspiration)


Vårdplan, gemensam vårdplan med patienten.(Inspiration)


Nollvision, demensvård utan tvingande åtgärder. Svenskt demenscentrum. (Webbutbildning)


Våga fråga – våga se! Utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.(Webbutbildning)


Depressioner hos de mest sjuka äldre, dialog mellan Yvonne Freund Levi och Patrik Matsson, Stockholms läns landsting. (Webbinarier)


Munhälsa, ett samverkansprojekt för bättre munhälsa hos äldre. (Inspiration)


Rehabiliteringskoordinering. Utbildningen riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef. Sveriges Kommuner och Landsting.(Webbutbildning)


Det empatiska mötet. Genom att våga möta patienter på ett öppet och mer empatisk sätt har man lyckats höja vårdkvaliteten dramatiskt. Kalmar läns Landsting.(Inspiration)


Vi är människor som möter människor varje dag. e-film. Landstinget i Kalmar.


Ta med en vän, via trygga kanaler och muntlig informatin når man människor med bakgrund för genomförande av vårdbesök i såväl förbyggande som åtgädande syfte.(Inspiration)


Vården lyssnar, patienter och anhörigas kunskap om vården är värdefull och därmed viktig att beakta i utvecklingen av en tryggare och säkrare vård. (Inspiration)


Patienter berättar om när de känner sig trygga i vården,  SKL.


Att prata om döden – standardisera eller individualisera?. Palliativt Kunskapscentrum. (Webbinarier)


Samtal med döende personer – Peters 4 frågor. Palliativt kunskapscentrum.(Webbinarier)


Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Onsdagen 14 november 2018. Vårdanalys. (Webbinarier)


Spetspatienter, SKL. (Webbinarier)


Tips om kommunikation och delaktighet, Socialstyrelsen.(Webbinarier)Säker vård


Att driva kvalitetsregister. Nationella kvalitetsregister.(Webbutbildning)


Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Strama Stockholm.(Webbutbildning)


Ebola-informationsfilm,  Stockholms läns landsting.


Läkemedel som ökar risken för fall. Utbildning för sjuksköterskor inom primär- och slutenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Region Skåne.(Webbutbildning)


Hepatit B och TB, vem och hur vaccinera? Stockholms läns landsting. E-film.


Läkemedelsgenomgångar för äldre.
Utbildning för dig som är läkare, sjuksköterska eller som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.
Socialstyrelsen. (Webbutbildning)


Läkemedelsgenomgångar. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och de som leder vårdverksamhet. Stockholms läns landsting. (Webbutbildning)


Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre. Utbildning för sjuksköterskor inom kommun- och landsting samt läkare under utbildning. Region Skåne. (Webbutbildning)


Children´s Global Assesment Scale (CGAS). Du får en teoretisk grund och möjlighet att träna att skatta barns funktionsförmåga. Region Skåne. (Webbutbildning)


Träffsäker njurdiagnos, en samlad expertis inom njursjukdomar och allmänmedicin för att underlätta diagnostisering. En mycket enkel och kostnadseffektiv lösning som fått stor spridning på kort sikt bland allmänläkare.(Inspiration)


Styr din diabetes, med rätt kost kombinerat med motion och uppföljning kan typ 2-diabetiker ta kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande. Stockholms läns landsting. (Inspiration)


Svårläkta sår när behöver antibiotika ordineras. En föreläsning om svårläkta sår hos äldre av Hanna Wickström, allmänläkare och forskare i Blekinge. Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior Alert.


Urinvägsinfektion hos äldre - en lätt diagnos? En föreläsning om urinvägsinfektion hos äldre av Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare och forskare i Västra Götaland.Strama Nationell. (e-film )Evidensbaserad vård


Demens ABC. Grundläggande utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum. (Webbutbildning)


Demenskunskap. Utbildningen innehåller kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Region Skåne. (Webbutbildning)


Insatser mot ätstörningar (WINST) Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens första linje som elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård. Kunskapscentrum för ätstörning. (Webbutbildning)


Introduktion till autism. Öka din kunskap om autism. Autism- & Aspergerförbundet.(Webbutbildning)


Könsstympning av flickor och kvinnor.Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Socialstyrelsen. (Webbutbildning)


Självskadebeteende. Grund- och fortsättningsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Nationella Självskadeprojektet.(Webbutbildning)


Livsstilens betydelse. Utbildning för dig som arbetar med livsstilsförändringar. Sundkurs.(E-film)


Samtal och råd om bra matvanor. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvaror. Socialstyrelsen. (Webbutbildning)


Motiverande samtal. Liria Ortiz, leg.psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare (KBT) och lärare i motiverande samtal MI (MINT).(E-film)


Livsstil, betydelse, Sundkurs & Karolinska Institutet. (E-film)


Pedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. Sundkurs. (Webbutbildning)


Fakta och råd kring fysisk aktivitet Sundkurs. (E-film)


Fakta och råd kring mat. Sundkurs. (E-film)


Fakta och råd kring stress.  Sundkurs. (E-film)


Hjälp vid samtal om alkohol,  Stockholms läns landsting. (E-film)


Sömnutredning. En film om strukturerat arbete kring sömnutredningar. Janus. (E-film)


Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande , Stockholms läns landsting. (E-film)


Evidensgradering med GRADE och systematiskt översiktsarbete. Utbildning för dig som ska arbeta med att sammanställa ett vetenskapligt underlag. Socialstyrelsen. (Webbutbildning)


KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Olika filmer om Kol. KOLwebben. (E-film)


Riktlinjeseminarium schizofreni, den 8 december 2017, Soicalstyrelsen. (E-film)


Svåra påfrestningar och traumans påverka på späd barn. Webbinarier, januari 2018. Nationellt kunskapscentrum anhöriga.


Sällsynta dagen 2018. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. (Webbinarier)


Tydliga mål kan ge bättre strokevård. Webbinariet, den 15 mars 2018, baserade sig på resultatet av den tillsyn av strokevårdskedjan i två län som IVO genomförde 2017. IVO.


Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.(Webbutbildning)


Hedersrelaterat våld och förtryck. Migrationsverket.(Webbutbildning)Förbättringskunskap


Blodtryck, snabbare flöde från diagnos till välmående. (Inspiration)


HBTQ – en ungdomsmottagning utifrån person, inte kön. Genom mottagningen kunde unga HBTQ-personer få hjälp utan att vara rädd för bemötandet från vården. (Inspiration)


Klåda mottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda. (Inspiration)


Koll på blodtrycket, man har dedikerat två sjuksköterskor till blodtrycksmottagningen för att hitta fler patienter i riskzon för högt blodtryck. Hässelby vårdcentral. (Inspiration)


PNR – patientnärstående rådgivare, patienternas återkoppling ledde till betydelsefulla förändringar för en bättre omvårdnad. (Inspiration)


Smärtgrupper, kroppskunskap med tolkar blev succé.(Inspiration)


Snabbmottagning för okomplicerade fall.(Inspiration)


Terapi och fysisk aktivitet samtidigt. Projektet handlade om att erbjuda psykoterapiformen KBT som gruppbehandling i kombination med basal kroppskännedom och meditation. De flesta upplevde att ångesten, stressen och nedstämdheten hade minskat. Ersboda hälsocentral. (Inspiration)


Waran mottagning, ordination på 10 minuter istället för 2 dagar!(Inspiration)


Ätstörning. Infört Comede (behandlingsmodell), som har tydliga ramar och mål och separerat ätstörningen från andra psykiatriska problem. Piteå älvdals sjukhus. (Inspiration)


Träningskoncept, ett träningskoncept som passar äldre människor. (Inspiration)


Bättre psykisk hälsa för äldre. Ny utbildning förändrar attityder och räddar liv. Sveriges Kommuner och Landsting. (Inspiration)


Famnas Värdeforum, ett utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet inom vård och omsorg. (Inspiration)


Framtidens schemaläggning - ett verktyg för hälsa. Chefen har en avgörande roll i schemaläggningsprocessen. För att lyckas med planering och schemaläggning, måste man ha full kontroll på bemanningsbehov och på tillgängliga resurser. Ringla. (Inspiration)


Förstå afasi genom rollspel(Inspiration)


Hjärnkoll, trots att psykisk ohälsa är mycket vanligt blir många diskriminerade. (Inspiration)


Kompetensplanering. Att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera, planera för och följa upp kompetens i verksamheten. Stockholms läns landsting. (Inspiration)


Kvalitetsregister som verktyg i förbättringsarbete.(Inspiration)


Effektivare rapporter och mer tid för patienterna, Capio Ätstörningscenter. (Inspiration)


Kvalitetsregister InfCare HIV, är ett beslutsstöd, som ger läkarna möjlighet att behandla HIV-patienter mer träffsäkert än någonsin. (Inspiration)

Hållbart ledarskap, bra arbetssätt med samarbete och samverkan runt arbetsmiljöfrågor, Satsning för att motverka arbetsmiljörisker, så som oro, otrygghet, rädsla, motstånd och konflikter som uppstår inom och mellan medarbetare under större förändringsprocesser. (Inspiration)


Lätt att göra rätt, för personalen, bland tagit fram instruktionsbok & dokumentationsguide.  Södersjukhuset. (Inspiration)


Effektivisera och förenkla administrationen. Eva Anskär, distriktssköterska i Mjölby kommun, berättar om ett arbete som har genomförts i samarbete mellan primärvården i Östra Götaland i och Linköpings Universitet. SKL (E-film)


Primärvårdens patientsäkerhetsarbete. På webbinariet den 9 maj 2017, redovisade IVO vad man har sett i tillsynen och diskuterade konkreta förbättringsarbeten tillsammans med två representanter från verksamheter som ingått i tillsynen. IVO.


Rätt använd kompetens lyfter vården. Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? Måndag 2 juli SKL.


Tillitsbaserad styrning skall skapa effektivare offentliga verksamheter. Webbsändning överlämningsseminarium den 14 juni.


Informatik

Vårdplanering via videolänk, mötesform för sjukhus, kommun, primärvård och närstående.(Inspiration)


Digitala doktorer, föreläsning, Stockholms kommuner och landsting.Digitala identiteter, SKL. (E-film)


Digitalisering handlar om förväntningar, SKL. (E-film)


E-hälsodueller om AI och innovation inom e-hälsa. Har individen tillräcklig kunskap för att äga sina hälsodata i en AI-värld? Är innovation inom e-hälsa en privat eller offentlig fråga? Det var två frågor som debatterades under seminarium i Almedalen eHälsomyndigheten. (Webbinarier)


Samverkan i team

Team för tryggare hemgång, ger en tryggare hemgång för de som lämnar sjukhuset. (Inspiration)