Vårdportal.se personcentrerad vård

PERSONCENTRERAD VÅRDHitta kurser och information om personcentrerad vård här.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA B CBemötande. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar, introduktionsfilm, arbetsmaterial. E-kurs. Kunskapsguiden.

Bildstöd, ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.


DDet empatiska mötet,  Genom att våga möta patienter på ett öppet och mer empatisk sätt har man i Kalmar lyckats höja vårdkvaliteten dramatiskt.

Donation, vad innebär donation, både för den som väntar och för den som vill donera. Webutbildning. SKL tillsammans och Vävnadsrådet.


EEtnicitet, normer och möten i vardagen, öka medvetenheten i frågor kring normer och etnisk diskriminering och hur vi möter patienter, kunder och varandra, webbutbildning. E-kurs. Stockholms läns landsting.


F GFilm och rollspel hjälper läkarstudenter att förstå. Läkarstudenter kan att leva sig in i det är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter.

Funktionshinderomsorgen,  yrkesintroduktion som riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet. E-kurs. Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning, att undanröja hinder.  Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen.

Förskrivning av förbrukningsartiklar, Kunskapsguiden.


Förskrivning av hjälpmedel, (HjmS)förskrivning av hjälpmedel, introduktionsfilm. E-kurs.


HHBT, det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbt (homosexuella, bisexuella och transpersoner) och om våra normer och hur vi möter patienter, kunder och varandra. Vi har ett ansvar att bemöta varandra på ett öppet sätt – att inte ta saker för givet. Vem du än är – det handlar om dig! E-kurs. Stockholms läns landsting.

Hot och våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, baskunskap om ämnet, webkurs. E-kurs. Nationellt centrum för kvinnofrid NCK, Kunskapsguiden.


I J K L MIntervention på HIV-mottagningen,  syftet är att utveckla och förbättra samtalet och uppföljningen av patientens självrapporterade hälsosituation, med fokus på upplevda biverkningar.

Individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Förklarar hur man kan arbeta med systematisk uppföljning i den dagliga verksamheten. Webbutbildning. Socialstyrelsen, Kunskapsguiden.

N ONjur, dialysschema, för ökad delaktighet.

Njur - självdialys. M hjälp av självanalysen kan patienten själv planera sina behandlingar och sitt behov.

Njurdagboken, en guide kring din njursjukdom.

Nya patientlagen, filmerna kan användas som diskussionsunderlag om den nya lagen. Stockholms läns landsting.

P QPatienter berättar om när de känner sig trygga i vården, film. Sveriges kommuner och landsting SKL.

Patientnärstående rådgivare (PNR),  Patienternas återkoppling ledde till betydelsefulla förändringar för en bättre omvårdnad. E-kurs.

RRätten att kommunicera, Infoteket om funktionshinder i Uppsala.

SSamordnad individuell plan (SIP) för vuxna.  Öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. E-kurs.

Spetspatienter, ett sätt att utveckla sjukvården i framtiden är att använda sig av s.k. spetspatienter. Begreppet är inspirerat av designvärldens lead users, s.k. spetsanvändare, som används för att utveckla tjänster, varor och produkter. E-kurs. Stockholms kommuner och landsting SKL.

TTa med en vän, Via trygga kanaler och muntlig information når man människor med bakgrund för genomförande av vårdbesök i såväl förbyggande som åtgädande syfte. E-kurs.

Tänk om du kunde se det de ser eller höra det dem hör. Bra bemötande i fokus. E-film Landstinget i Kalmar län.UUtskrivning, vårdplanering via videolänk , Införande av ett regionalt koncept för videomöte ger möjlighet till ett alternativ mötesform för alla parter, sjukhus, kommun, primärvård och närstående, att delta.

Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga. att förebygga trycksår, undernäring och fall, Nka tillsammans med andra aktörer


Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga. Webbinarier, mars 2018. Nationellt kunskapscentrum anhöriga.V WVerktyg för personcentrerad vård. Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

Vi är människor som möter människor varje dag. e-föreläsning/film. Landstinget i Kalmar.


Vårdplan, gemensam vårdplan med patienten.

X Y ZÅ Ä Ö