Vårdportal.se Barn och Unga

Barn och Unga

Hitta kurser och information angående vård och hälsa för barn och ungdomar här.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖAAdhd, ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Kunskapsguiden.

Autism. Autism och Aspergerförbundet.
B C


Barn i internationell människohandel och exploatering. Vägledning.Socialtjänsten

Barnkonventionen - från teori till praktik. E-utbildning. syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Västra Götalandsregionen.


DDiabets alternativ behandlingsform. Universitetssjukhuset i Lund har utvecklat en alternativ behandlingsform där patienternas familjer får flytta in i ett boende intill sjukhuset som kallas familjehem.

Diabetes ny metod, gör barn och föräldrar till experter för att tidigt göra dem självständiga och kompetenta. Det gör att tiden på sjukhus kan kortas radikalt.

Du som är så ung kan väl inte ha ont. Webbutbildning som riktar sig till den som i sitt arbete kan möta unga vuxna som söker vård på grund av smärta; smärta som inte ger med sig och som inte svara på behandling. Stockholms läns landsting.


E F GEnter, ett samverkansprojekt för unga med psykisk ohälsa. Enter jobbar för att minska myndighetsmotståndet och göra det lättare för personer med psykisk ohälsa att hitta mål och struktur i livet. Enter är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner i Jönköpingsområdet.


H


Handbok för socialsekreterare. Om barnrätts­perspektivet från förhands­bedömning till avslutad utredning. Syftet är att vara ett lättill­gängligt stöd för social­sekreterare i det dagliga arbetet. Unicef


I J


Information till ensamkommande barn om första tiden i Sverige. Socialstyrelsen.

Inspiration -Stöd till barnrättsarbete, Region KronobergInformation. Här finns information om allt från handledning för barnrättsbaserade beslutsunderlag till barnets rättigheter i vården.K LLivsstil, hälsosam vikt på sikt, barnfetma är ett växande problem i många länder.


MMottagning, HBTQ  en ungdomsmottagning utifrån person, inte kön. Genom mottagningen kunde unga HBTQ-personer få hjälp utan att vara rädd för bemötandet från vården.

Människohandel med barn och unga. Riktar sig främst till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer som kan komma i kontakt med barn och unga. Nationellt metodstödsteam (NMT).
NNy rapport: Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism, Barnombudsmannen (Rapport).


O P Q RONE-STOP-SHOP. En framgångsrik metod för ungdomars etablering på arbetsmarknaden, SKL (Rapport).

Opratat.se Handlar om Tankar och känslor som kan finnas i familjer med barn med funktionsnedsättning. Nationellt kompetencentrum anhöriga.Optimala mottagningar, syftet var att förbättra åtta BUMM-mottagningar. Gjorde en sammanställning över olika aspekter för en god mottagning. Denna katalog kan användas av liknande verksamheter inför planering av förbättringar.

Orosanmälan. Till dig som är anmälningsskyldig. Socialstyrelsen.S TSamordnad individuell plan (SIP) för barn, lär dig mer om när den ska upprättas, familjens delaktighet med mera. E-kurs.

Samtal med barn – att tänka på. Socialstyrelsen.Samtal för bättre sexuell hälsa - Sexit. Består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.

SBAR – en samtalsmall att använda vid barn och ungdomsmottagningar.
Uppdrag Psykisk Hälsa.seSkatta barns funktionsförmåga utifrån CGAS – Children´s Global Assesment ScaleDu får en teoretisk grund och möjlighet att träna och tolka på skattning utifrån textbaserade fall och filmade intervjuer från fiktiva fall. Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landstingSex mot ersättning – om stöd och skydd, öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. E-kurs.

Säkerhet vid barnoperation. Optimerad patientsäkerhet vid operation av barn med hjälp av checklista- och rapportsystem.

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn. Läkemedelsverket.


UUnga Direkt! En metod för att lyssna till barn. Barnombudsmannen.

Utreda barn och unga och stimulera till diskussioner. Filmer. Socialstyrelsen.


V WVirtuell BUP-mottagningen, ger beredskap att fråga om våld genom att öva på att ställa frågor. E-kurs.

Virtuell vårdcentral, för stärkt stöd till barn som anhöriga, öva på att ställa frågor och samtala med virtuella patienter inom Primärvård. E-kurs.


Å Ä ÖÄtstörning, Piteå älvdals sjukhus följer en behandlingsmodell som heter Comede, som har tydliga ramar och mål. Vi separerar ätstörningen från andra psykiatriska problem och är mer fokuserade. Istället för, som tidigare åtta anställda, är de nu bara tre som ansvarar för ätstörningsbehandlingen.

Ätstörning, webutbildning, för insatser mot ätstörningar (WINST), ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta en ung person som man misstänker har en ätstörning. E-kurs.