Tips på webbutbildningar för dig som möter äldre och personer med demens

 

Här har vi samlat länkar till webbutbildningar för dig som är ny och möter äldre och personer med demens. Utbildningarna är kostnadsfria.

 

Basala hygienrutiner
Utbildningen är cirka 15 minuter lång. Arbetssättet för all personal inom vård och omsorg för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest
 
Vårdgivarguiden


Demens ABC
Är en grundläggande utbildning. Alla personal inom vård & omsorg som möter personer med demenssjukdom bör gå den.
Svenskt demenscentrum.


Demens ABC plus - Hemtjänst
Utbildning vänder till dig som arbetar inom hemtjänsten.
Svenskt demenscentrum.


Demens ABC plus - Särskilt boende
Utbildning vänder till dig som arbetar inom särskilt boende.
Svenskt demenscentrum.


Förskrivning av hjälpmedel
Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. Socialstyrelsen.

Jobba säkert med läkemedel
Utbildningen består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest.
Svenskt demenscentrum.

Läkemedelsgenomgångar för äldre
En webbutbildning för att underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift samt ge vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre.
Socialstyrelsen.

Samordnad individuell plan (SIP). Webbutbildningar för att lära sig mer om SIP för äldre. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Sårsmart
Webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen täcker 7 typer av sår. Teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos & behandlingsval.
Strama Stockholm.

Palliativ vård och omsorg för äldre personer
En webbutbildning som bland annat tar upp symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd.
Stockholms läns landsting.

Vård av äldre med diabetes
Utbildningen består av flera delar som kan delas upp på flera tillfällen. Ett intyg kan laddas ned efter genomförd utbildning.
KI.

Webbföreläsningar i palliativ vård med professor Peter Strang
Kortfattade föreläsningar som på ett lättförståeligt sätt behandlar specifika palliativa tillstånd, med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor
Palliativa kunskapscentrumet, SLL.

Äldreomsorgens nationella värdegrund.
Webbutbildningen ger kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete
Socialstyrelsen.

Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.