Vårdportal.se länkar

Här hittar du länkar till olika aktörer inom vård, hälsa och omsorg snabbt och enkelt.


Arbetsmiljö


Jämställdhetsmyndigheten
Sunt arbetsliv 


Barn


Barnafrid, nationellt kunskapscentrum
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, statlig stiftelse
Barnplantorna
Youmo.se


Digitalisering


E-hälsomyndigheten


Funktionsnedsättning


Afasiförbundet i Sverige 
Autism och Asperger förbundet 
Kommunikations- och dataresurscenter, (DART)
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR
Forum Carpe
Forte
FUB
Funktionsrätt Sverige
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer
Habilitering & hjälpmedel
Heja olika
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Kunskapsguiden
Lika Unika
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD)
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB)
Opratat.se
Riksförbundet Attention 
Riksförbundet DHB
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
StoCKK
Svenska OCD-förbundetKvinnohälsa


Nationellt centrum för kvinnofrid 


Läkemedel


Läkemedelsverket (LV)
Fass
Janusinfo, (Region Stockholm)


Pallativ vård


Palliativt kunskapscentrum, (Region Stockholm).
Palliativt Utvecklingscentrum. (Region Skåne.)


Personcentrerad


Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka)
Centrum för personal centrerad vård (GPCC) 
Myndigheten för delaktighet (MDF)
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Nätverket Unga för Tillgänglighet.(NUFT)


Förbättringskunskap


Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård, (CISA)
Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm
Läkarnas Institut för Professionell Utveckling av Sjukvård (LIPUS)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nationella kvalitetsregister
Svenskt perioperativt register, (SPOR)
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Statens offentliga utredningar (Sou)


Forskning och utbildning


Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 

Blekinge kompetenscentrum
FoU Centrum  (Östergötland)
FoU Halland
FoU Jämtland
FoUrum social välfärd, Jönköping
Forskningsenheten Kalmar län
FoU Region Kronoberg
Forskning inom Region Skåne
Forskning och utveckling i Malmö Stad
FoU Nordväst (Stockholm)
FoU Nordost (Stockholm)
FoUn, Nordväst (Stockholm)
Nestor FoU center (Stockholm)
Äldrecentrum Stockholm
FoUU tiohundra  (Stockholm)
FOU Sörmland
FoUU regionsförbundet Uppsala
FoU Forum Uppsala
FoU välfärd Värmland
FOU Västmanland
Fou Sjuhärad välfärd , Borås (Västra Götaland)
FoU Socialtjänst, Skaraborgs kommunalförbund 
FOUU Fyrbodal (Västra Götaland)
FOUU välfärd (Örebro)
FoU Välfärd, GävleborgKliniskt träningscentrum (KTC)


Akademiska sjukhuset
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Danderyds sjukhus
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Värmland
Linköpings Universitetet
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Jönköpings län
Region Skåne
Region Västernorrland
Region Örebro län
Sahlgrenska akademin
Västerbottens läns landsting


Olika tillstånd


Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerförbundet
Cancercentrum
Förbudet Blödarsjuka i Sverige
Förbudet Sveriges Dövblinda
Hjärnfonden
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärt-Lungfonden
Hörselskadades riksförbund
Diabetesportalen
KOLwebben
Nationella funktionen sällsynta diagnoser (NFSD)
Nätverk blås och tarmdysfunktion, (Nikola)  
Neuroförbundet
Parkinsonforbundet.
Reumatikerförbundet
Riksföreningen Osteoporotiker, ROP.
Schizofreniförbundet
Stroke-riksförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Synskadades Riksförbund, SRF
Rikssår 
Medfilm.se


Psykisk hälsa


Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 
Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsoguiden, Region Stockholm.
Föräldraföreningen Mot Narkotika
Kunskapscentrum för ätstörning KÄTS
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Nationella självskadeprojektet 
Riksförbundet Balans
Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare, (RFHL)
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES
Self harm and eating disorder organisation, SHEDO
Suicide Zero
Sundkurs 
Svenska OCD-förbundet
Sveriges fontänhus riksförbund
Ångestförbundet


Personer med demens och äldre


Svenskt demenscentrum
Alzheimer Sverige
Demensförbundet
Äldrecentrum


Säker vård


Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialstyrelsen 
Kunskapsguiden
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdslagen – Notisums Lagbok 
Regler och rättigheter – (1177 Vårdguiden)
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? 
Vårdgivarguiden, Region Stockholm
Vårdhandboken
Trygg vård: Hör läkares berättelser från verkligheten.Sveriges läkarförbund.


Vård och omsorg


Famna, riksorganisation för idéburen vård och omsorg, (Region Stockholm)
Akademiskt primärvårdscentrum
Centrum för epidemyoligi och samhällsmedicin. (Region Stockholm)
Karolinska Trial Alliance (KTA)


Stat, kommun och region


Socialdepartementet - Sjukvård 
Socialdepartementet - Social omsorg 
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Sveriges 290 kommuner
Sveriges 20 RegionerProfessions- och fackförbund


Akademikerförbundet
Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning (SRAT)
Akademiker naturvetare
Dietisternas riksförbund 
Fysioterapeuterna 
Föreningen Sveriges socialchefer, FSS
Kommunal
Kroppsterapeuters yrkesförbund 
LSF - läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund 
Psykologförbundet 
Riksföreningen för operationssjukvård
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Läkarförbund 
Svensk sjuksköterskeförening 
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) 
Vision
Vårdföretagarna
Vårdförbundet


Utländska aktörer


American Enterprise Institute 
Peterson Institute for International Economics (US)
The Lancet Summit
Världshälsoorganisationen (WHO)