SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

16 november


Grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer - Uppmärksamma, fråga och agera . Den 16 november kl: 8.30-16.00 och den 26 november kl: 8.30-16.00.
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.
 ÄldrecentrumGraviditetsrelaterad bäcken- och ryggsmärta. Akademiskt PrimarvårdscentrumNationellt spirometrikörkort. Akademiskt PrimarvårdscentrumHur främjar vi ett hälsosamt åldrande?Välkommen till konferens i Borås 16 november 2018.  Västra Götalandsregionen19 november


Utvärdera och bedöma fysisk aktivitet för ordination av FaR. Akademiskt Primarvårdscentrum20 november


Chef på HVB-hem, den 20-21 november. Som chef på HVB-hem har du ett stort ansvar och det krävs att du är uppdaterad inom flertalet viktiga områden. Hur bygger du en verksamhet som motiverar och utvecklar din personal? Hur skapar du en miljö som främjar kvalitet och framsteg för både de anställda och de unga boende? Har du koll på de senaste uppdateringarna inom lagar och regler samt hur du ska agera i juridiska gråzoner? Och vad är det som egentligen krävs av dig som chef, både idag och i framtiden, för att bli en naturlig ledare? Teknologisk institut.Medborgarservice i kommun, den 20-21 november. Kraven på dig som arbetar med medborgarservice blir att fler och allt mer komplexa och du förväntas arbeta tillgängligt och flexibelt, alltid med medborgaren i fokus. Hur kan du möta de nya kraven i en digitaliserad värld? Hur kan du skapa gemensamma kontaktytor och ett gott samarbete i hela kommunen? Hur hanterar du de utmaningar som uppstår i en komplex organisation?  Teknologisk institut.Grundkurs i smittspårning STI. Janusinfo.EKG diagnostik och tolkning dela 2 av 2 för sjuksköterskor. Janusinfo.Bra att veta om venacesse. Janusinfo.Leda och styra för hållbar jämställdhet. Sveriges Kommuner och Landsting.21 november


Diabetes hos den äldre patienten. Janusinfo.Inspirationskonferens LSS. En värmländsk inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. FoU Välfärd Värmland.22 november


Gastroenterologi. En föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.  Akademiskt Primarvårdscentrum26 november


Fetma i primärvården – en behandlingsmodell.  Akademiskt PrimarvårdscentrumUtbildningsdag om SIP. Kostnadsfritt. Målgrupp personal och chefer från primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst, kommunal sjukvård och äldreomsorg. Sveriges Kommuner och Landsting27 november


Inbjudan Bröd och skådespel - pedagogiska modeller för studenthandledning.  Akademiskt Primarvårdscentrum28 november


LSS-dagarna, den 28-29 november. Håll dig uppdaterad med det senaste kring juridik, bemanning och bedömningar inom LSS! Optimera din arbetsroll & bemöt brukarnas individuella behov på bästa sätt. Som chef eller handläggare inom LSS har du en viktig och ibland avgörande roll i personers liv. Det är ett stort ansvar att bemöta brukarnas individuella behov på bästa sätt och du ställs ofta inför komplexa utmaningar där rättssäkra bedömningar och budget ska balanseras.  Teknologisk institut.Utbildning i jämställdhetsanalys. Hur vet vi att verksamheten svarar mot både kvinnors och mäns behov och prioriteringar? Eller att offentliga resurser fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Jämställdhetsanalys är ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet.  Sveriges Kommuner och Landsting.
Seminarier om självskadebeteende.
 Föreningen SHEDO, Nationella självskadeprojektet och Studieförbundet Sensus.3 december

Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT). 3-5 december. Kostnadsfritt. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper Uppdrag Psykisk Hälsa.4 december

Psykisk ohälsa i den äldre befolkningen. Vid denna föreläsning presenteras resultat från en ny studie inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om jämlik psykisk hälsa. Föreläsare: Carin Lennartsson, docent vid Aging Research Center (ARC). Karolinska institutet & Stockholms Universitet Äldrecentrum.Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin.  Akademiskt Primarvårdscentrum.Hjärtsvikt en folksjukdom. Janusinfo.Systematisk uppföljning inom Socialtjänsten, del 2 av 2. Sveriges Kommuner och Landsting.Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården. Uppdrag Psykisk Hälsa.


5 december


Sexuell hälsa, den 5-6 december. Din viktiga roll som rådgivare inom sexuell hälsa. För dig som arbetar med sexuell hälsa har vi återigen skapat en högaktuell, skräddarsydd konferens. Vi varvar forskning med lyckade metoder och konkreta tips på hur du kan bli en bättre rådgivare samt hur du kan tala om sex och sexualitet med dina patienter på ett professionellt sätt.  Teknologisk institut.Tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Konferensen är kostnadsfri. Förutsättningar för samverkan (juridiska, strukturella med mera), hur man kan överbrygga hinder för samverkan och hur man behåller barnrättsperspektivet när myndigheter och andra ska samarbeta.Socialstyrelsen och Skolverket.Informationsträff för dig som arbetar med ensamkommande barn, människor som söker asyl och/eller andra migranter. Huvudfokus är smittskydd och infektioner. Janusinfo.Varför förstår du inte vad jag säger. Råd till dig sjuksköterska som möter patienter med demenssjukdom Janusinfo.


6 december

Ensamkommande barn och unga. Konferensen är kostnadsfri och handlar om hur verksamheter kan samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser de behöver? Vi lyfter exempel på arbetssätt och metoder från kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället och forskning.Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.För dig som arbetar med anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomar.Programmet innehåller bland annat aktuell statistik, uppdateringar och juridiska spörsmål. Janusinfo.Alkohol och äldre ett tabubelagt område. Janusinfo.7 december

Utbildning i BOA-registret. Akademiskt Primarvårdscentrum.10 december

Chefer o ledare – palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.11 december

Munhälsa en viktig del av vårdarbetet. Janusinfo.Palliativ vård – en introduktion. kostnadsfri introduktionsutbildning i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum.18 december


Äldres psykiska hälsa i primärvården Uppdrag Psykisk Hälsa.#upptäckvåldet. En nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation. Konferensen är kostnadsfri.Socialstyrelsen201922 januari 2019


Kloka Listan Forum 2019. Janus23 januari 2019


När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor. Janus28 januari 2019


Kurs i grundläggande cancervård. Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län31 januari 2019


Chefsutbildning om våld i nära relation. Äldrecentrum1 februari 2019


Existentiell kris, meningsfrågor och dödsångest. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län6 februari 2019


Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård. Janus19 februari 2019


Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård. Janus20 februari 2019


AKKtiv Kom Igång barnlogopedi - kursledarutbildning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter5 mars 2019


Symtomkontroll i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län11 mars 2019


Demenssjukdom under 65 år - Stockholm. Socialstyrelsen14 mars 2019


Att arbeta i palliativ vård – om livskvalité, existentiell kris och coping. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms länGrundläggande palliativ vård – undersköterskans roll Palliativt kunskapscentrum i Stockholms länIBIC informationsdag. Socialstyrelsen19 mars 2019


Demenssjukdom under 65 år - Stockholm. Socialstyrelsen20 mars 2019


De nödvändiga samtalen. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms länAKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter
22 mars 2019


Nollvision – från teori till praktik. Stockholm.Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret4 april 2019


AKKtiv KomIgång - påbyggnad. För kursledare som vill anpassa KomIgång-kursen till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter14 maj 2019


Palliativ vård – en introduktion. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län17 maj 2019


De nödvändiga samtalen. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län22 maj 2019


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. vänder sig till dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.. Dart- Kommunikations- och dataresurscenter