Vårdportal.se psykisk hälsa


PSYKISK HÄLSAHitta kurser och information om psykisk hälsa här.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖA B CAlkohol, hjälp vid samtal om alkohol,  exempel på frågor vid samtal kring alkohol. Introduktionsfilm. E-kurs.

ASI webbutbildning. Addiction Severity Index, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom beroendevården i kommun och landsting. Socialstyrelsen.
DDiabetes- typ 2 ,med rätt kost kombinerat med motion och uppföljning kan typ 2-diabetiker ta kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande.


EERGT och ERITA − nya behandlingsmetoder vid självskadebeteende, Nationella SjälvskadeprojektetEgenvård vid psykisk ohälsa , Linköpings Universitet i samarbete med projektet Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
FFysisk-aktivitet , fakta, råd, tips kring fysisk aktivitet. Arbetsmaterial, och introduktionsfilmer. E-kurs. Sundkurs.


G


Grundläggande kunskaper om självskadande beteenden. Nationella Självskadeprojektet.
H I J KHandlingsplan mot missbruk och beroende. Riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för åldersgruppen 13-29 år. Handlingsplanen ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete.

Hjärnkoll, trots att psykisk ohälsa är mycket vanligt blir många diskriminerade.


LLivsstil, betydelse, fakta, råd, tips kring livsstilens betydelse. Introduktionsfilm. E-kurs. Sundkurs.


MMat ,fakta, råd, tips kring mat. Arbetsmaterial och introduktionsfilmer. E-kurs. Sundkurs.

Mat, samtal och råd om bra matvanor.  Höja kompetensen hos dig som arbetar inom hälso- och sjukvården att stödja patienter att förändra sina matvanor. E-kurs. Sundkurs.

Missbruk, virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk, möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna klienter. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov. E-kurs.


N O


Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen (rapport).

Naloxon, informationsmaterial. Socialstyrelsen.


P Q RPedagogik vid motivering av livsstilsförändringar , arbetsmaterial och introduktionsfilm. E-kurs. Sundkurs.

Psykiatrin i siffror. E-föreläsning. Kartläggningen av psykiatrin 2017 metod och resultat. Aktuellt hos Socialstyrelsen. Bland annat om sitt regeringsuppdrag med fokus på att förbättra uppföljningen av tvångsvården, informera om sitt arbete med att ta in ytterligare yrkeskategorier än läkare i PAR och visa sin offentliga databas för KVÅ-koder inom psykiatrin. Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL).

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Stockholms läns landsting.
SSBAR – en samtalsmall att använda vid barn och ungdomsmottagningar.
Uppdrag psykisk hälsa.se


Spelproblem. Webbutbildning. Stockholms läns landsting.

Stress, fakta, råd, tips kring stress. Arbetsmaterial och introduktionsfilmer. E-kurs. Sundkurs.


TTvångsvård, vilka regler gäller allmänt om tvångsvård. Uppdrag Psykisk Hälsa.
U


Uppmärksamma och bemöta självskadebeteende. Ett stödmaterial för ungdomsmottagningar. (Rapport). SKL.


V W


Våga fråga! - Barn som anhöriga Utbildning för dig som möter barn som anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.


Våga fråga – våga se! Utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
X Y Z
Å Ä Ö