Vårdportal.se Palliativ vård

 

PALLIATIV VÅRD

Här hittar ni länkar till webbutbildningar,  kurser och information om palliativ vård.


A B C


Att prata om döden - standardisera eller individualisera?.
Det är viktigt att erbjuda samtal kring livet och döden. Det är en fördel om personer i livets slutskede får möjlighet att diskutera ungefär samma frågor: om förväntningar på den sista tiden, om hoppet och om rädslor.
 Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning).Beteendeskattningsskala för smärta - Palliativ registret, (webbstöd -pdf)
D E F


Dyspné – andfåddhet i palliativ vård. Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning).Filmer, om handlar om omvårdnadsåtgärder, närståendestöd, kommunikation, och teamarbete. Palliationsakademin, (webbinarier).
G H I


HOPP - hjärtsvikt och palliativa programmet.) Vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov. Efter det kan en stor del av hjälpen ges i hemmet. Patienterna har visat sig bli signifikant bättre, (inspiration).
J K L


Lindra smärta i palliativ vård. Utbildningen innehåller innehåller nio kortfilmer som följs upp med ett interaktivt patientfall. När du svarat på alla frågor kan du skriva ut ett kursintyg. Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm. (webbutbildning).
M N O


MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal och praktiska övningar. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet. (webbutbildning).Nutritionsvård  till patienter i palliativt skede i den basala, hemsjukvården. Palliativa kunskapscentrumet, region Stockholm. (webbutbildning).Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård. Åtta korta filmer i omvårdnad, uppdelade i smärta, symtomskattning, oro och ångest, trycksår, munvård, illamående, förvirring, andnöd. Betaniastiftelsen.


Oro och ångest, filmad föreläsning. Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning).

P Q R


Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. (webbutbildning)Palliativ, förvirringstillstånd,  Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning).
Palliativ vård för äldre, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbutbildning).Palliativ vård, ingen ångest vi livets slut , genom att fastställa oro tidigt och erbjuda lindring i form av mjukmassafe och läkemedel, erbjuda samtal från präst, kurator och diakon kan man minska gästernas oro vid livets slut, (inspiration).Palliativ vård, smärtskattning, för bättre smärthantering i livets slutskede, (inspiration).
S T U


Samtal med döende personer – Peters 4 frågor, Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning)Smärtans olika dimensioner i palliativ vård. Palliativa kunskapscentrumet, Reion Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning)Smärtlinjal  Smärtskattning innebär att man regelbundet frågar patienten – ”Hur ont har du?”.  Det leder i bästa fall till att patienten får rätt nivå av smärtlindring och slipper ha ont i onödan. Det är ett arbete som blir särskilt viktigt vid vård i livets slutskede, (inspiration)."Sanning" i palliativ vård.  Patienter har rätt att få veta sanningen och sjukvården har en skyldighet att informera. Men vad menar vi när vi säger ”sanningen”? Hur ser patienterna på frågan? Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm, (webbinarier -filmad föreläsning).
V X Y Z


Vårdprogram vid palliativ vård. Cancercentrum.se, (webbstöd).
Å Ä Ö