LÄKEMEDEL

Hitta kurser och information om läkemedel här.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

ÖAAkut Stroke, Stroketeamet på Norrtälje sjukhus har minskat tiden från det att en strokedrabbad person inkommer till akuten till dess att trombolysbehandling påbörjas till 22 minuter.

Antibiotika SMART! antibiotika förskrivning, när är det bra och när gör det inte nytta, webbutbildning. E-kurs.

Antibiotikaföreskrivning och resistens, vad man kan göra som Strama ansvarig och vilket stöd man kan få. Filmad föreläsning. E-kurs.


B C D E FBaskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. Den består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest. E-kurs. Svenskt Demenscentrum.

Biverksrapportering, om hur man rapporterar biverkningar, webbutbildning, Läkemedelsverket. E-kurs.

G HGraviditet och läkemedel - psykiatri.Överläkare Marie Bendix föredrag på temat Risk-nyttoanalys av läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa under graviditet och amning. Janus.

I J


Inhalera rätt. Råd och tips vid inhalering av läkemedel, instruktion och introduktionsfilm. E-kurs.

KKrossa tabletter, informationsfilm. Del av en större utbildning om enteral läkemedelsadministrering och kan fungera som intresseväckare. E-kurs.


LLäkemedelsbehandling av äldre. Stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter hos dig som ännu inte påbörjat ST, webbutbildning. E-kurs.

Läkemedelsgenomgångar för äldre. Stödja och underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre, webbutbildning.

Läkemedelsgenomgångar, är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. E-kurs. Stockholms läns landsting.

Läkemedel och äldre, filmade föreläsningar (Janus).

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Filmen består av tre delar och kan användas för enskilda studier eller som utgångspunkt för en gruppdiskussion. Filmade föreläsningar (Janus).

Läkemedelsbehandling vid BPSD En uppskattad föreläsning av Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö. Stockholms läns landsting.
M N OMinskat läkemedelsanvändning genom annat bemötande. Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD), drabbar 90 % av alla som lever med demenssjukdom. Genom ett annat bemötande fick man ner symptomen och som en följd av det också läkemedelsanvändningen

Nya föreskriften, kring läkemedel. Filmad föreläsning.


P Q RPotentiellt olämpliga läkemedel för äldre,  Region Skåne
S TSpecialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare. Öka kompetensen inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling. E-kurs.

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn. Läkemedelsverket.


U V W X Y Z Å Ä Ö