Vårdportal.se Äldre och Demens

 

Äldre och personer med demens

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta webbutbildningar, webbinarier och arbetsmaterial inom området äldre och personer med demens. Allt material nedan är kostnadsfritt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö


A B


Baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Riktad till omvårdnadspersonal. Utbildningen är kostnadsfri och består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Det tar cirka två timmar att genomföra hela utbildningen. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest. Svenskt Demenscentrum, (webbutbildning).Beteendeskattningsskala för smärta - verktyg. Palliativ registret, (webbstöd - pdf).BPSD-registret, (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), kunskapsspridning genom exempel på hur verksamheter kan arbeta med resultat från kvalitetsregistret BSPD. Svenskt Demenscentrum, (webbutbildning).Bättre psykisk hälsa för äldre. Utbildning som visat på förändrade attityder mot målgruppen, förbättrade kunskaper och en ökad benägenhet att agera vid problem, (inspiration).


C


Certifiering i demensvård utifrån Silviahemmets vård filosofi. Norrtälje sjukhus, TioHundra AB, (inspiration).
D


Demens ABC, Svenskt demenscentrum, (webbutbildning).


Demens ABC plus, Svenskt demenscentrum, (webbutbildning).


Demens på olika språk, Region Skåne, (webbutbildning).


Demens, mötas i musik – musik som omvårdnad, Svenskt demenscentrum, (webbutbildning).


Depressionsbehandling av de mest sjuka äldre, dialog mellan Yvonne Freund Levi och Patrik Matsson, hur ska vi hantera depressioner hos de mest sjuka äldre? (webbinarier -filmad föreläsning).


E


En bok för dig med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum, (webbstöd -bok).Eilepsi. Pihl, leg. sjuksköterska och Ann-Kristin Ölund, habilteringsläkare redogör för vad epilepsi är, hur man utreder och vilka typer av anfall samt behandlingsformer som finns. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, (webbstöd-film).
F G


Fallprevention. För att förebyggande av fallskador hos patienter på äldreboenden började man med att identifiera de olika vårdinsatserna i omsorgen på och omkring ett äldreboende. På 80% av äldreboendena där metoden och tankesättet för fallprevention införts minskade antalet fall med 50% under ett år, (inspiration).

Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten. NCKFörskrivning av hjälpmedel, förskrivning av hjälpmedel. Socialstyrelsen, (webbutbildning).


H


Hemtjänst personlig service, exemplarisk hemtjänst med personlig service, (inspiration).Hemsjukvård proaktiv. För att i ett tidigare skede fånga upp så många sköra äldre människor har man på Boo vårdcentralen skapat ett team som arbetar proaktivt. Teamets uppgift är att hitta dessa patienter samt reda ut omständigheterna – har de ett medicinskt behov, hur ser hemsituationen ut, har de några anhöriga, osv. Resultatet har blivit mycket lyckat med färre akuta utryckningar och en ökat trygghet för patienterna, (inspiration).HIV idag. Kunskap, webbutbildning och kunskapstest för vårdpersonal om HIV. Folkhälsomyndigheten, (webbutbildning).Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar. Janus SLL, (webbstöd)Hjärngympa för äldre,  genom att använda hjärnan aktivit varje dag fördröjer man utvecklingen av demens och alzheimer, (inspiration).HOPP (hjärtsvikt och palliativa programmet.) Vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov. Efter det kan en stor del av hjälpen ges i hemmet. Patienterna har visat sig bli signifikant bättre, (inspiration)
I J K


IBIC (Individens behov i centrum),syftar till att ge dig en överblick av vad ÄBIC/IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. (webbutbildning).

Införande av personcentrerad vård inom heldygnsvården.Psykiatri sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, (inspiration).L


Lex Sarah- Anmäl missförhållande.Bli bättre på lex Sarah. IVO, (webbstöd- film och info).Läkemedel, jobba säkert. Råd och vägledning inför delegering av läkemedel. Svenskt demenscentrum, (webbutbildning).

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Filmen består av tre delar och kan användas för enskilda studier eller som utgångspunkt för en gruppdiskussion. Janus- SLL, (webbinarier -filmad föreläsning).

Läkemedelsbehandling vid BPSD En uppskattad föreläsning av Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö. Stockholms läns landsting, (webbinarier -filmad föreläsning)
M


MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal och praktiska övningar. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet - (webbutbildning).

Minskat läkemedelsanvändning, genom annat bemötande, Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD), drabbar 90 % av alla som lever med demenssjukdom. Genom ett annat bemötande fick man ner symptomen och som en följd av det också läkemedelsanvändningen, (inspiration).

Mobila vårdteam-multisjuka,
med hjälp av mobila vårdteam kan multisjuka äldre människor få kvalitativ vård och omsorg i hemmet, (inspiration).


MoCa – the Montreal Cognitive Assessment. Bedömningsinstrument vid misstanke om demens.Svenskt Demenscentrum, (webbstöd).

Munhälsa, en nyckel till bättre livskvalitet, (inspiration).

Munhälsa- samverkansprojekt, ett samverkansprojekt för bättre munhälsa hos äldre, (inspiration).

Måltid- lugn och ro, en enkel förändring av de äldre på demensboende en matstund med lugn och ro, (inspiration).

N O


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen (webbstöd-rapport).

När himlen är nära – samtalsstöd för äldre, anhöriga och vårdpersonal, Socialstyrelsen, (webbstöd).


P Q R


Passion för livet med egenmakt, , Skapa förutsättningar för seniorer att leva ett gott liv hela livet med hög livskvalitet genom att stärka egenmakt och tilltro till egna resurser, (inspiration).

Promenader gav stor förändring, Genom att se över schemaläggning och planering mellan enheterna kunde man göra verklighet av de dagliga promenaderna. Det nya sättet att arbeta, visade på ökad välbefinnandegrad och minskad rastlöshet hos de boende. Behov hos de boende löstes med promenader som dessutom gav personalen bättre arbetsmiljö, (inspiration).

Psykisk ohälsa, Våga fråga – våga se! Om psykisk ohälsa hos äldre personer, (webbutbildning.)

Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre,  Region Skåne, (webbutbildning).
S


SIP med särskilt fokus på äldre, (webbutbildning).

SIP, utbildningsdag den 26 september 2018. SKL, (webbinarier).

Större delaktighet hos demenssjuka. Demensboende Södergården är ett korttidsboende för personer under 65 år, med demens. Genom att skapa ett annat sätt att kommunicera och skapa genomsamma mål, har man nått ett oväntat resultat, (inspiration).


T U


Teamarbete mellan logoped och dietist. Patientgruppen vuxna och barn med ät- och sväljningssvårigheter ökar. Detta projekt innebär ett arbetssätt med gemensamma besök som ger en mer enhetlig informationsöverföring till patienterna från två samordnade professioner.Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB, (inspiration).Terapi och fysisk aktivitet samtidigt, (Grupp-KBT). Projektet handlade om att erbjuda psykoterapiformen KBT som gruppbehandling i kombination med Basal kroppskännedom och meditation, (inspiration).

Träningskoncept, som passar äldre människor. Blomsterfonden har gjort en studie om åldrande och träning. Syfte att höja äldres hälsa och välbefinnande samt att utveckla ett träningskoncept som passar äldre människor. Utgångspunkten har varit att de äldre behöver bli starkare, dels för att förebygga fallskador och dels för att ha kraft att leva ett rikare, roligare och mer innehållsrikt liv. (inspiration).


V W X Y


Vård av äldre med diabetes, utbildningen är framtagen av det nationella programrådet för diabetes. (webbutbildning)

Västeråsmodellen för demensboenden. Ökad värdighet för demenssjuka, större trygghet för anhöriga och bättre för personalen inom omsorgen. (inspiration).

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen, (webbstöd).
Å


Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Svenskt Demenscentrum, (webbutbildning).Återinläggning inom 30-dagar. Syftet med projektet är att möta den multisjuka och ge möjlighet till direkt återinläggning till vårdavdelningen. Detta leder till ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen genom minskad stress och ökad arbetsglädje. Sabbatsbergsgeriatriken, Stockholms läns sjukvårdsområde, (inspiration).
Ä


Äldreomsorgens nationella värdegrund. Utbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen, (webbutbildning).

Äldres psykiska hälsa. Goda exempel och inspiration och idéer på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa. Sveriges Kommuner och Landsting, (webbstöd).

Vårdprogram - äldre och diabetes

Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, (webbutbildning).Äldres psykiska hälsa i primärvården 18 december 2018. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbinarier -filmad föreläsning).

Äldres psykiska hälsa i primärvården 31 maj 2018. Uppdrag Psykisk Hälsa (webbinarier -filmad föreläsning).

Äldre som har problem med både syn och hörsel. Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. (webbutbildning).
Ö


Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande,. (webbinarier -filmad föreläsning).