SEMINARIER & KONFERENSER

 

Här har vi samlat länkar till intressanta seminarier och konferenser inom vård, hälsa och omsorg på ett ställe. Tryck på rubriken om du vill veta mer eller om vill anmäla dig till kursen. Några av seminarierna är kostnadsfria.

2019


22 mars


Nollvision – från teori till praktik. Stockholm.Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret.25 mars


Diplomkurs i oralmotorik. I Göteborg, för yrkesverksamma inom logopeder och tandvårdenNationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD26 mars


IVA, den 26-27 mars 2019, Stockholm. Missa inte tillfället att komplettera dina kunskaper kring senaste forskning och evidens inom intensivvårdens arbete, då vi på årets konferens bland annat tar upp ämnena etik och IVA-delirium. Vi gör även en djupdykning i hur intensivvården kan upplevas från patientens perspektiv. Teknologisk institut.Hjärtsvikt- en folksjukdom. JanusAlkohol och äldre ett tabubelagt område. JanusVälfärd för framtiden. Den svenska välfärden har länge gett trygghet och skydd till Sveriges invånare. Men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya möjligheter och utmaningar. Hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem? Den 26-27 mars 2019 i Stockholm välkomnar vi dig att delta i spännande tvärvetenskapliga diskussioner och kreativa möten på Forte Talks 2019. Forte Talks 2019. ForteVad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Bolinders plan 1, Stockholm. Forum Carpe - Kommunerna i Stockholms län i samverkan.

27 mars


Vårdhygienisk kvalitetssäkring? Temaeftermiddag för chefer. Janus28 mars


Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet". Janus29 marsGrundkurs om NPF
- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd,i Stockholm. Vad innebär funktionsnedsättningarna, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna.
 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Attention
Neuropsykiatri – för handläggare.
Kursen ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dess konsekvenser vid möten, planering och behov av stöd i ett livsperspektiv.
  Stockholm, Medborgarplatsen 25. Forum Carpe - Kommunerna i Stockholms län i samverkan.2 april


Hur skapar du framtidens LSS-boende? den 2-3 april i Stockholm. För dig som planerar, bygger eller driver LSS-boenden finns nu möjligheten att fördjupa dig i hela processen från byggplanering till drift. Vi samlar praktikfall och experter från hela landet för att lyssna till blandade erfarenheter och lärdomar. Under två lärorika dagar får du lära dig mer om verkställandet och visionen kring Framtidens LSS-boende. Teknologisk institut.Schemastyrning i vården, den 2-3 april i Stockholm. Som ansvarig chef har du ett stort ansvar för att säkerställa att din verksamhets schemaplanering uppnår rätt kvalitet, att ekonomin är i balans och att medarbetarna har hälsosamma arbetstider som inte bryter mot lagar och avtal. Dessutom ska verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande tillgodoses. Har du rätt verktyg för en effektiv schemaplaneringsprocess? Teknologisk institut.Forum för medicinska sekreterare, den 2-3 april i Stockholm. I en tid när svensk sjukvård tyngs av brist på personal, tid och resurser står du som arbetar som medicinsk sekreterare inför allt större utmaningar. Hög arbetsbelastning och stress på grund av växande berg av diktat och journalanteckningar är på många platser vardag. Nya rutiner, regler och uppdateringar inom bland annat patientjournalens juridik, samt kodning av diagnoser gör även att din yrkesroll ständigt är under förändring och således i behov av kunskapsutveckling. Teknologisk institut.16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 april


Utbildningsdag i genital smärta. Vårdgivarguiden, Stocholms läns landsting4 april


AKKtiv KomIgång - påbyggnad. För kursledare som vill anpassa KomIgång-kursen till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning. Dart- Kommunikations- och dataresurscenterBCG-PPD utbildning för sjuksköterskor på BVC Vårdgivarguiden, Stocholms läns landstingSeminarium om samtal och kommunikation. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län5 april


Symposium för Duchennes och Beckers muskeldystrofi. I Stocholm, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och habilitering. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKonferens om inkludering i Norden - unga, urbanisering och segregation. Här presenteras studier från Sverige, Norge och Danmark med goda exempel på utvecklingsarbete för att bryta segregationen. Nabo, Ungas sociala inkludering i Norden, tillsammans med NVC, Nordens välfärdscenter./p>

9 april


Chef i hemtjänsten, den 9-10 april i Stockholm. Kämpar du för att uppnå och bibehålla jämvikt mellan en högkvalitativ verksamhet och en balanserad ekonomi? Dras du med en hög sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens? Under två fullspäckade dagar får du som deltagare inspireras av aktuella praktikfall från verksamheter i framkant samt ta del av metoderna bakom deras framgång. Du får även möta och lyssna till ledande experter och utbyta erfarenheter med kollegor från olika delar av landet. Teknologisk institut.Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning - kompetensutveckling. I Göteborg för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDHjärtsvikt- en folksjukdom. JanusUtbildningsdag i genital smärta. Vårdgivarguiden, Stocholms läns landstingBarnrättsdagarna 2019. Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten. SKL.10 april


Föräldraseparation - vilka råd kan vi ge på BVC Vårdgivarguiden, Stocholms läns landsting11 april


Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2. Kostnadsfri. Janus16 april


Hjärtsvikt- en folksjukdom. Kostnadsfri.Janus17 april


Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor. Centrum för psykiatriforskning, Stockholms län landsting.Varför förstår du inte vad jag menar? Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom. Kostnadsfri.Janus23 april


Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet" Kostnadsfri.Janus24 april


Ät- och sväljsvårigheter. Föreläsning om ät- och sväljsvårigheter, inte alltid lätt att upptäcka och vanligare än man tror.   Stockholm, Sabbatsbergsvägen 1. Forum Carpe - Kommunerna i Stockholms län i samverkan.


25 april


Hjärtsvikt- en folksjukdom. Kostnadsfri.Janus29 april


Reglering, prevention och behandling av spelproblem. Konferens för diskussion och kunskapsutbyte kring den nya lagstiftningen rörande spel om pengar, kostnadsfritt. - Institutionen för folkhälsovetenskap med forskningscentren CHESS och SoRAD vid Stockholms universitet5 maj


Hjärtsvikt- en folksjukdom. Kostnadsfri.Janus7 maj


Sexuell hälsa och intellektuell funktionsnedsättning. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDEtikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativ vård. Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län8 maj


Grundkurs STI - smittspårning. Grundkurs i smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner. Detta är en kurs på grundläggande nivå för er som ej tidigare deltagit i kurs om smittspårning Kostnadsfri.Janus
9 maj


Föräldraseparation - vilka råd kan vi ge på BVC Vårdgivarguiden, Stocholms läns landstingNeuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos äldre. Kostnadsfri.Janus10 maj


TSC Sverige för läkare och sjukvårdspersonal. I Stockholm för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDKurs i grundläggande cancervård. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län11 maj


TSC / LAM - åhörardag. I Stockholm för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD14 maj


Optimerad operationsplanering 2019. Den 14-15 maj i Stockholm. På konferensen får du ta del av hur du kan använda praktiska verktyg för att uppnå en effektivare flödesplanering, vilka åtgärder som krävs för att öka både personal- och patientnöjdheten och hur du kan skapa en lyckad samverkan mellan enheterna. Du får lyssna på experter och praktikfall som lyfter frågeställningar och lösningar för hur du ska lyckas med att optimera din operationsplanering.. Teknologisk institut.16p 11.2 kromosomdeletion och -duplikation - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSDPalliativ vård – en introduktion. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län


Mukopolysackaridos, MPS-sjukdomar - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD


Grundkurs i offentlig upphandling. SKLFöreläsning om ADHD och missbruk Attention.Missbruk och beroende hos barn, unga och unga vuxna. Vad beror det på? Vad kan vi göra? SKl.15 maj


Nationell ASI-konferens,för alla som arbetar med ASI, Addiction Severity Index, i klientarbete eller med verksamhetsutveckling. Konferensen riktar sig också till dig som på annat sätt kommer i kontakt med ASI. Socialstyrelsen.17 maj


De nödvändiga samtalen. Stockholm.Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län22 maj


AKKtiv KomHem kursledarutbildning. vänder sig till dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. Dart- Kommunikations- och dataresurscenterMIQA-gruppen bjuder in till Inspirationsdag i MI. En dag för inspiration, fördjupning och erfarenhetsutbyte för alla verksamma MI-utbildare/handledare och coacher.- MIQA-gruppen.Frukostseminarium om synutveckling och synprövning. Barnhälsovårdsenheten i samarbete med S:t Eriks Ögonsjukhus bjuder in till ett frukostseminarium för nya BHV-sjuksköterskor om synprövning på BVC. Kostnadsfritt.23 maj


BCG-PPD utbildning för sjuksköterskor på BVC Vårdgivarguiden, Stocholms läns landstingInformationseftermiddag för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor för särskilda boendeformer i Stockholms län. Kostnadsfri.Janus4 juni


Leukodystrofier - kompetensutveckling. För yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD5 juni


Världens största sårkonferens EWMA i Göteborg 2019. Den 5 - 7 juni 2019 anordnar EWMA i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) och RiksSÅr en konferens om sår.1 september


European Conference on Domestic Violence. Oslo 1-4 september. Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS)3 september


Fragilt X-syndromet - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD24 september


Iktyos - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsa och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD1 oktober


Angelmans syndrom- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 oktober


Internationell konferens om immunopsykiatri och PANS/PANDAS. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD15 oktober


Limb-girdle muskeldystrofi - kompetensutveckling. I Malmö, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, elevhälsan och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD22 oktober


Nikolakonferensen 2019, den 22 till 23 oktober.NIkola6 november


Registerforskning 2019. I Stockholm. Registerforskning.se5 november


Ushers syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD12 november


Bardet-Biedls syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD19 november


Wilsons sjukdom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD3 december


Silver-Russells syndrom - kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD10 december


Duchennes muskeldystrofi- kompetensutveckling. I Göteborg, för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården och korttidsverksamhet. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD12 december


Årlig konferens Självständighetens labyrint.FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus. FOU nu