Vårdportal.se Så gör andra

Inspiration

Här kan du hitta länkar till inspiration från andra, samlade på en plats. Öka din kunskap, reflektera och diskutera – perfekt att använda enskilt eller i grupp på kompetensutvecklingstid eller på arbetsplatsträffar.

 

Arbetssätt

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Digitalisering - arbetssätt


Digital signering av läkemedel och insatser, Enebackens äldreboende TioHundraUtreda möjligheten att automatisera förrådshanteringen, för hantering av sterilt gods, Nya Karolinska Solna (NKS) och Nya Karolinska Huddinge (NKH).Vårdplanering via videolänk, Införande av ett regionalt koncept för videomöte ger möglihet till ett alternativ mötesform för alla parter, sjukhus, kommun, primärvård och närstående, att delta.

Personcentrerad - arbetssätt


Certifiering i demensvård utifrån Silviahemmets vård filosofi. Norrtälje sjukhus, TioHundra AB.Det empatiska mötet. Genom att våga möta patienter på ett öppet och mer empatisk sätt har man lyckats höja vårdkvaliteten dramatiskt. Kalmar läns Landsting.Effektivare rapporter och mer tid för patienterna, Capio Ätstörningscenter Hemtjänst personlig service, exemplarisk hemtjänst med personlig service.Införande av personcentrerad vård inom heldygnsvården. Psykiatri sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde.Patienten kommer till läkaren, genom att låta patienterna komma till läkaren istället för tvärt om har den nya ronden gjort succe. Patienterna upplever större integritet och vården kan planeras mer.Promenader gav stor förändring  och visade på ökad välbefinnandegrad och minskad rastlöshet hos de boende. Behov hos de boende löstes med promenader som dessutom gav personalen bättre arbetsmiljöSamverkansprojekt för unga med psykisk ohälsa. Enter jobbar för att minska myndighetsmotståndet och göra det lättare för personer med psykisk ohälsa att hitta mål och struktur i livet. Enter är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner i Jönköpingsområdet.Smärtlinjal, innebär att man regelbundet frågar patienten - ”Hur ont har du?”. På Norrtäljes sjukhus genomfördes ett arbete för att förbättra smärtskattningen på den palliativa avdelningen. Man tog även fram ett sätt att smärtskatta patienter som själva inte kunde berätta om sin smärta, bland annat använde man en smärtlinjal.Ta med en vän, via trygga kanaler och muntlig informatin når man människor med bakgrund för genomförande av vårdbesök i såväl förbyggande som åtgädande syfte.Trygg och säker utskrivning, speciell utskrivningssjuksköterska hjälper patienterna att lyckas hemma.Vårddagbok, trygghet för patienten i enkelt format. I den finns information om rutiner på avdelningen, en beskrivning av vad personcentrerad vård innebär, tider när ronden går och lite förslag på frågor till rond så att man hinner förbereda sig till dess att läkaren kommer.Vården lyssnar, patienter och anhörigas kunskap om vården är värdefull och därmed viktig att beakta i utvecklingen av en tryggare och säkrare vårdVårdplan, gemensam vårdplan med patienten.
Prevention - arbetssätt


Dygnsrytmen styr arbetstiden, drastisk minskning av fallskador och sömnmedicin.Fallprevention. På 80% av äldreboendena där metoden och tankesättet för fallprevention införts minskade antalet fall med 50% under ett år. Solna StadKvalitetsregister InfCare HIV, är ett beslutsstöd, som ger läkarna möjlighet att behandla HIV-patienter mer träffsäkert än någonsin.Västeråsmodellen för demensboenden, Ökad värdighet för demenssjuka, större trygghet för anhöriga och bättre för personalen inom omsorgen.Ökad patientsäkerhet, Enkla symboler på en tavla gav ökad patientsäkerhet i Värnamo.
Teamarbete -arbetssätt


Akut stroke, minskat tiden från det att en strokedrabbad person inkommer till akuten till dess att trombolysbehandling påbörjas till 22 minuter. Norrtälje sjukhus.Hållbart ledarskap, bra arbetssätt med samarbete och samverkan runt arbetsmiljöfrågor, Satsning för att motverka arbetsmiljörisker, så som oro, otrygghet, rädsla, motstånd och konflikter som uppstår inom och mellan medarbetare under större förändringsprocesser.Lätt att göra rätt, för personalen, bland tagit fram instruktionsbok & dokumentationsguide.  Södersjukhuset.Operationskön som försvann, , tack vara nya samarbeten och arbetsmetoder lyckades Kirurgkliniken minska operationskön från 120 till 30 dagar. SkövdeRondmall, där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt. Resultatet visar att behandlingsstrategi diskuteras dagligen, att vårdkonferenser planeras i betydligt högre utsträckning än tidigare och att de flesta patienter nu får en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. SödersjukhusetRondtavla, alla får en snabb överblick av patienterna på avdelningen och rehabiliteringen integreras tidigt vilket har lett en mer effektiv vård och mindre väntan för.Sluta arbetsdagen i tid,  med bättre planering av personalresurser skapas ett bättre perioperativt flöde och minskar personalomsättning och övertiden för personalen. Danderyds Sjukhus.Säkerhet vid barnoperation, optimerad patientsäkerhet vid operation av barn med hjälp av checkliste- och rapportsystemTeamarbete mellan logoped och dietist. Patientgruppen vuxna och barn med ät- och sväljningssvårigheter ökar. Detta projekt innebär ett arbetssätt med gemensamma besök som ger en mer enhetlig informationsöverföring till patienterna från två samordnade professioner.Talkliniken, Danderyds Sjukhus ABTeamarbete på Sveriges största akutmottagning,  minskar väntetider för patienter. Personalen i vart och ett av teamen har samma arbetstider och följer varandras arbete under passen. De är inne hos patienten samtidigt och skapar sig en gemensam bild av patientens besvär.Team för tryggare hemgång, ger en tryggare hemgång för de som lämnar sjukhuset. 

Utbildning

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Patient / Kund - utbildning


Artrosskola, utvecklades för att kunna erbjuda en likvärdig evidensbaserad behandling oavsett var man sökte vård i landet. Västra Götalandsregionen.Diabetes ny metod som,  gör barn och föräldrar till experter, vilket gör att tiden på sjukhus kan kortas radikalt. Barn- och ungdomskliniken i Växjö.Träningskoncept, ett träningskoncept som passar äldre människor.
Personal - utbildning


Belastning -utbildning ergonomi och förflyttnings-teknikutbildning. Södersjukhuset.Bättre psykisk hälsa för äldre. Ny utbildning förändrar attityder och räddar liv. Sveriges Kommuner och Landsting Coachingprogram, verksamhetsutvecklare på Södersjukhuset, deltog i en coachingutbildning där utbildningsdagar varvades teoriska kunskaper om förbättringsmetodik med praktik. Utbildningen hölls i samarbete med QRC Coachingakademi.Famnas Värdeforum, ett utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet inom vård och omsorg.Framtidens gynekologiska verksamhet, identifiera utvecklingsområden för ett optimalt samarbete samt utveckla vårdkedjor, vårdflöden och samarbetsformer inom den gynekologiska verksamheten. Stockholms läns landsting.Framtidens schemaläggning - ett verktyg för hälsa. Chefen har en avgörande roll i schemaläggningsprocessen ur flera perspektiv: patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. För att lyckas med planering och schemaläggning, måste man ha full kontroll på bemanningsbehov och på tillgängliga resurser. Ringla.Förstå afasi genom rollspelHjärnkoll, trots att psykisk ohälsa är mycket vanligt blir många diskriminerade.


fort. personal


Kompetensplanering. Att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera, planera för och följa upp kompetens i verksamheten. Stockholms läns landstingKvalitetsregister som verktyg i förbättringsarbete.Munhälsa, ett samverkansprojekt för bättre munhälsa hos äldre.Passion för livet med egenmakt. Skapa förutsättningar för seniorer att leva ett gott liv hela livet med hög livskvalitet genom att stärka egenmakt och tilltro till egna resurser.Självdialys, med hjälp av självanalysen kan patienten själv planera sina behandlingar och sitt behov.Speed-dating mellan patient och läkare, för ökad förståelse, centrum för sällsynta diagnoser anordnade en kurs för barnläkare och kliniska genetiker för att öka förståelse. Karolinska Institutet. Standardisering av initialt akutomhändertagande, genom tvärprofessionell teamträning. Teamträning har visat sig ge den bästa inlärningseffekten och konceptet bygger på strukturerad debriefing efter simuleringen. Södersjukhuset.Styr din diabetes, med rätt kost kombinerat med motion och uppföljning kan typ 2-diabetiker ta kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande. Stockholms läns landsting.Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svikt. Behov av interna processer i syfte att nå ett optimalt omhändertagande av patienterna och en säkrare arbetsmiljö för medarbetarna utvecklas.Träffsäker njurdiagnos, en samlad expertis inom njursjukdomar och allmänmedicin för att underlätta diagnostisering. En mycket enkel och kostnadseffektiv lösning som fått stor spridning på kort sikt bland allmänläkare.Organisering

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Avdelning - organisering


Hot och våld. Minskad risk för direkta hot- och våldshandlingar.
Mottagning - organisering


Akut för våldtagna. Vård för alla som har utsatts för våldtäkt – oavsett könsidentitet.  Södersjukhuset.AMEL - en mottagning för könsstympade kvinnor.Blodtryck, snabbare flöde från diagnos till välmående.BUMM mottagning, syftet var att förbättra åtta BUMM.Eftervård, barnmorskor, lyckat förbättringsarbete ledde till fler genomförda efterkontroller. Södermalms barnmorskemottagning.HBTQ – en ungdomsmottagning utifrån person, inte kön. Genom mottagningen kunde unga HBTQ-personer få hjälp utan att vara rädd för bemötandet från vården.Hjärtdagvårdsavdelning (HDA), ”kittet” mellan slutenvårdsavdelningen och hjärtmottagningen. På hjärtkliniken vårdas äldre och multisjuka med långa vårdtider och täta återinläggningar. Stockholms läns landsting.Hjärtsvikt, ökade tillgänglighet och kontinuitet räddar liv.Klåda mottagning, snabb hjälp för kvinnor med klåda.Koll på blodtrycket, man har dedikerat två sjuksköterskor till blodtrycksmottagningen för att hitta fler patienter i riskzon för högt blodtryck. Hässelby vårdcentral.PNR – patientnärstående rådgivare, patienternas återkoppling ledde till betydelsefulla förändringar för en bättre omvårdnad.Smärtgrupper, kroppskunskap med tolkar blev succé.Snabbmottagning för okomplicerade fall.Terapi och fysisk aktivitet samtidigt. Projektet handlade om att erbjuda psykoterapiformen KBT som gruppbehandling i kombination med basal kroppskännedom och meditation. De flesta upplevde att ångesten, stressen och nedstämdheten hade minskat. Ersboda hälsocentral Waran mottagning, ordination på 10 minuter istället för 2 dagar!Återinläggning inom 30-dagar. Syftet med projektet är att möta den multisjuka och ge möjlighet till direkt återinläggning till vårdavdelningen. Sabbatsbergsgeriatriken.Ätstörning. Infört Comede (behandlingsmodell), som har tydliga ramar och mål och separerat ätstörningen från andra psykiatriska problem. Piteå älvdals sjukhus.Hemsjukvård - organisering


Barnsjukvård i hemmet. Växsjö barn- och ungdomsklinik tar hem vården.Diabets alternativ behandlingsform, där patienternas familjer får flytta in i ett boende intill sjukhuset som kallas familjehem. Under behandlingsperioden blir det då mycket lättare för dem att behålla ett oförändrat socialt liv med omvärlden. Universitetssjukhuset i Lund.Hemrehab, påbörjades för sex år sedan och är idag en permanent verksamhet som i präglar all personal. Bland annat stöttade rehabpersonal hemtjänstpersonalen. Kalmar kommun.Hemsjukvård, med team som arbetar proaktiv.  Resultatet har blivit mycket lyckat med färre akuta utryckningar och en ökat trygghet för patienterna. Boo vårdcentralen.Hjärtsvikt Och Palliativa Programmet (HOPP), en vårdmodell där äldre patienter möter ett tvärdiciplinärt vårdteam som sammanställer patienternas totala vårdbehov. Efter det kan en stor del av hjälpen ges i hemmet. Patienterna har visat sig bli signifikant bättre. Västerbottens läns landsting.Mobila vårdteam-multisjuka,med hjälp av mobila vårdteam kan multisjuka äldre människor få kvalitativ vård och omsorg i hemmet.