Kompetensglädje -utbildning för kontinuerlig kompetensutveckling

Modern vård och omsorg av äldre ställs idag allt högre krav på kompetens och kvalitet och kräver fortlöpande utbildning av all sjukvårdspersonal. Detta för att bättre kunna möta vårdtagarens möjlighet till god och patientsäker vård. Att investera i medarbetares kompetensutveckling ska utgå från patienternas och verksamhetens behov genom att integrera vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet. Vi vill göra det enkelt att på kort tid ta nya steg i sin utveckling och erbjuder framförallt er inom kommunal hälso- och sjukvård, utbildningsinsatser och kompetensstöd i den kliniska vården. Kunskapsutvecklingen ska utgå från ert inventerade utbildningsbehov i er verksamhet, med syfte att öka förståelsen av patienternas behov samt skapa möjligheten till att attrahera, inspirera och behålla medarbetare.

Utifrån vår kompetens kan vi erbjuda utbildning i det akuta omhändertagande så som;

  • strukturerat patientomhändertagande utifrån A-E
  • kommunikationens betydelse genom teamträning
  • träna på olika praktiska moment
  • seminarier utifrån olika patientfall
  • handledning

Vi som erbjuder detta är:

Annika Alm Pfrunder, leg sjuksköterska med inriktning inom anestesi, Medicine Licentiat med pedagogisk erfarenhet som lärare på Karolinska Institutet i specialistutbildningen och grundutbildningen för sjuksköterskor.

Mail: analm.pfr@gmail.com

Mobil: 0706203122

Catharina Frank, leg sjuksköterska med inriktning inom anestesi och intensivvård, Docent i vårdvetenskap med pedagogisk erfarenhet som lärare vid tre olika universitet, Mälardalens Högskola, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i både specialistutbildningen och grundutbildningen för sjuksköterskor.

Mail: Catharina.Frank@live.se

Mobil: 0736346348