WEBBSTÖD FÖR SIG SOM MÖTER PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta rapporter, webbsidor, filmer  inom området funktionsnedsättning. Allt material nedan är kostnadsfritt.

A


Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Socialstyrelsens utbildningspaket som vänder sig till personal i barnhälsovården, BHV, om hur man kan ge stöd till dessa föräldrar. Temat samlar och presenterar de olika delarna i utbildningspaketet och ger övergripande information om föräldrarnas situation och behov av stöd. Kunskapsguiden.Att vara förälder till ett barn med funktionsvariation. En skrift med berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Nka.
D


Delaktighetsmodellen DMO. Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är
ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag.
Kommunförbundet Skåne.
L


Lärande och vardagsutveckling. Konkreta verktyg att använda på arbetsplatsen kring förutsättningar som krävs för lärande och vardagsutveckling. Tanken är att ge inspiration i arbetet runt vardagslärande. Forum Carpe.

O


Opratat. - filmer om tankar och känslor hos barn med funktionsnedsättning. Nka.S


Skapa bildstöd för att underlätta kommunikation. Här kan du ladda ner och skapa nya kommunikationsstödjande material. Barnkonventionen garanterar alla barns rätt till inflytande, information, lika värde och att må bra. För att alla barn ska kunna vara delaktiga och få information är det viktigt att kommunikationen är tillgänglig. KomHIT.Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan utformas. Modellen består av tre delar: samordnad informationstjänst, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd av koordinator. Andra viktiga delar i samordningen är samtycke, konstruktiva möten och gemensam plan. Kunskapsguiden.
Samtalets betydelse som anhörigstöd. En skrift med inspirationsmaterial kring samtalets betydelse som anhörigstöd.Nka.V


Vägledning för samtalsledare för lärande nätverk AKK. Alternativ och kompletterande kommunikation för barn och
personer med kommunikativa funktionsnedsättningar.
Nka.