Forskning inom området funktionsnedsättning

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta avhandlingar och rapporter som berör funktionshinderområdet. Allt material nedan är kostnadsfritt.

Avhandling


Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance and social workers’ experiences of handling LSS assessments from a child perspective.Hur upplever ungdomar att leva med personlig assistans? Hur arbetar LSS-handläggare med barnperspektivet? Möjligheter och hinder? Karolinska Institutet.Jag kan öppna fönstret när jag vill: Boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avhandling om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avhandlingen visar att brukarnas erfarenheter måste tas tillvara i planering och utförande av olika former av boendeservice. Vidare att trygghet, valmöjlighet, socialt stöd och kontinuitet måste prioriteras när det gäller boendestöd. Linnaeus university.Att hantera övervikt och alkoholmissbruk – exempel från gruppbostäder. Handlar om det dilemma personalen i gruppbostäder kan uppleva då boende – med utvecklingsstörning – äter eller dricker för mycket och samtidigt ska uppmuntras till att göra egna val FoU Södertörns skriftserie nr 110/12.Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Studien belyser vad som händer efter gymnasiesärskolan när det gäller sysselsättning. Den visar bland annat att kön, utbildningsprogram, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå är faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har. Halmstad University Dissertations no 19.
Vetenskaplig artikel


A Refamilialized System? An analysis of recent developments of personal assistance in Sweden. “Minskningen avseende personlig assistans med stöd av Försäkringskassan kompenseras inte av en höjning i kommunerna. Att färre beviljas personlig assistans kommer att ge konsekvenser både på individuell nivå och social.Department of Social Work, University of Gothenburg.Guardianship for adults with intellectual disabilities: accountant, advocate or ’family’ member? Genom intervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning, LSS-personal och gode män diskuteras vilka förväntningar som finns på gode män och deras uppdrag. Resultaten visar att lagstiftningen runt god mans uppdrag är alltför vag och otydlig. Det finns också behov av att använda mer inkluderande arbetssätt för göra klienterna mer delaktiga.FoU-rapport


Åldern har sin rätt – Om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.Handbok och för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. FUB och Svenskt demenscentrum.Rapporter


A


Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar. Rapporten handlar om daglig verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och rörelsehinder eller autism. Hur påverkas daglig verksamhet i tider präglade av arbetslinjen? FoU Södertörns skriftserie nr 130/14.Arbetssätt & metoder inom LSS-verksamheter. Rapporten ger exempel på hur arbetssätt används i vardagen samt diskuterar olika metoder och arbetssätt som författarna har kommit i kontakt med. FoU Södertörns skriftserie nr 147/16.Att hantera övervikt och alkoholmissbruk – exempel från gruppbostäder. Handlar om det dilemma personalen i gruppbostäder kan uppleva då boende – med utvecklingsstörning – äter eller dricker för mycket och samtidigt ska uppmuntras till att göra egna val FoU Södertörns skriftserie nr 110/12.När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma. FoU-Södertörns skriftserie nr 106/12.
B


Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.“När världen blir obegriplig eller går för fort” – resultat från enkätundersökning som riktade sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga. FoU Södertörns skriftserie nr 104/11 & 105/11.Boendestöd Stockholm - Södertörn – Gotland Delrapport: KartläggningKartläggningen visar att organisationer som ger boendestöd skiljer sig inom en rad områden. FoU Södertörns skriftserie nr 119/13.Boendestöd Stockholm - Södertörn – Gotland Delrapport: IntervjuerVad är avsikten med socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning? FoU Södertörns skriftserie nr 133/15.Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken. Rapporten bygger på intervjuer med boendestödjare och handläggare i fem kommuner. Den visar att det finns en skevhet genom den administrativa gången, från beställning till genomförandeplan och uppföljning. FoU Södertörns skriftserie nr 152/17.D


Diskriminering som har samband med funktionshinde. Studien bygger på en analys av samtliga anmälningar under år 2012 som inkom till Diskrimineringsombudsmannen där samband med diskrimineringsgrunden funktionshinder registrerats. FoU Södertörns skriftserie nr 127/14Dilemman i omsorgsarbete - att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende.– 11 berättelser författade av personer som arbetar inom funktionshinderområdet. FoU-Södertörn rapport nr 84/10.G


Genomförandeplan Mål och mening. En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden. Syftet var bland annat att förbättra kvaliteten så att det blir tydligare koppling mellan mål och innehåll i dokumentationen. FoU Södertörns skriftserie nr 122/14.M


Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS. Syftet med projekten var att öka kunskapen om hur man kan vidga brukarens möjlighet att vara delaktig och utöva inflytande. FoU Södertörns skriftserie nr 134 och 135.

Se Filmen "Metoder för delaktighet inom LSS ".Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning.– om planering och byggande av LSS-bostäder. Rapport 103/11.


Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS. – inventering av kommunernas metoder. Rapport 121/14.R


Rum för gemenskap - En studie kring gemensamhetsutrymmen. Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder inom LSS? Bidrar de till social samvaro? Dessa två mycket konkreta frågor är utgångspunkten för den här rapporten.
FoU Södertörns skriftserie nr 146/16.S


Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av delaktighetsfrågor i LSS-verksamheter. FoU Södertörns skriftserie nr 149/16.V


Vardagsliv och samhällsstödHur ter sig vardagslivet för unga människor med psykisk funktionsnedsättning? Hur uppfattas samhällsstöd i allmänhet och boendestöd i synnerhet? Detta är exempel på frågor som studien om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning ställt.
FoU Södertörn Rapport nr 132/14..