Forskning inom området funktionsnedsättning

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta avhandlingar och rapporter som berör funktionshinderområdet. Allt material nedan är kostnadsfritt.

Avhandling


Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance and social workers’ experiences of handling LSS assessments from a child perspective.Hur upplever ungdomar att leva med personlig assistans? Hur arbetar LSS-handläggare med barnperspektivet? Möjligheter och hinder? Karolinska Institutet.Jag kan öppna fönstret när jag vill: Boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avhandling om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avhandlingen visar att brukarnas erfarenheter måste tas tillvara i planering och utförande av olika former av boendeservice. Vidare att trygghet, valmöjlighet, socialt stöd och kontinuitet måste prioriteras när det gäller boendestöd. Linnaeus university.Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Studien belyser vad som händer efter gymnasiesärskolan när det gäller sysselsättning. Den visar bland annat att kön, utbildningsprogram, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå är faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har. Halmstad University Dissertations no 19.


Vetenskaplig artikel


A Refamilialized System? An analysis of recent developments of personal assistance in Sweden. “Minskningen avseende personlig assistans med stöd av Försäkringskassan kompenseras inte av en höjning i kommunerna. Att färre beviljas personlig assistans kommer att ge konsekvenser både på individuell nivå och social.Department of Social Work, University of Gothenburg.Guardianship for adults with intellectual disabilities: accountant, advocate or ’family’ member? Genom intervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning, LSS-personal och gode män diskuteras vilka förväntningar som finns på gode män och deras uppdrag. Resultaten visar att lagstiftningen runt god mans uppdrag är alltför vag och otydlig. Det finns också behov av att använda mer inkluderande arbetssätt för göra klienterna mer delaktiga.FoU-rapport


Åldern har sin rätt – Om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.Handbok och för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. FUB och Svenskt demenscentrum.