Covid-19

Här har vi samlat tips på länkar som berör Covid-19.


Webbutbildningar


Basala hygienrutiner. Region Stockholm.



Hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildning 1 - Karolinska Institutet



Triage och användande av personlig skyddsutrustning. Utbildning 2 - Karolinska Institutet



COVID-19 web courses in various languages. Karolinska Institutet



Psykologiskt krisstöd. Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi i SLSO (RKK) och som Funktion Krisstöd i den Regionala staben (RSSL) Region Stockholm.



Responding to COVID-19. WHO




Föreskrifter, Riktlinjer och Stöd


Basala hygienrutiner. Socialstyrelsen



Checklista för ökad patientsäkerhet under pågående covid-19 pandemin. Till stöd för dig som chef och ledare. Socialstyrelsen




Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet vid covid-19.
Information från Koagulationskonsult, Karolinska universitetssjukhuset.



Stöd för personal. Arbetssätt vid covid-19 hos
personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre.
Socialstyrelsen.



Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning. Informationen vänder sig främst till de som arbetar inom äldre- och funktionshinders-omsorgen och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra mindre vana kollegor vad som gäller. Socialstyrelsen.



Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet.



Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter. Folkhälsomyndigheten.




Rehabilitering efter covid-19


Rehabilitering efter covid-19. Socialstyrelsen




Information på andra språk


"Skydda dig och andra" på olika språk. Folkhälsomyndigheten.








Coronavirus och arbetsmiljö


Information om coronavirus och arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket. 

Riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivares ansvar. SKR.



Kontinuitetshantering. Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott. MSB



Arbetsmiljöarbete i tider av corona. Suntarbetsliv.



Krisstöd - vid arbete under extrem stress. Parus förlag. 




Palliativ vård


Covid-19 Guide för samtal med patienter. Palliativt utvecklingscentrum i Lund har skapat en guide för samtal med patienter som drabbats av svår covid-19 smitta och deras närstående. Palliativt utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne.



Palliativ symtomlindring och omvårdnad i livets slutskede vid covid-19. Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.



Symtomlindring i livets slutskede -Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19. Stödet riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i den kommunala sjukvården. Behandlingsråden ger stöd i vården av patienter i livets slutskede, i hemmet, på korttidsboenden eller på särskilda boenden. Socialstyrelsen.




BEMÖTANDE


För barn - Om corona. för mindre barn om film om vad coronaviruset är och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. Du får tips och råd om att vara hemma mycket, och om vad du kan göra om du är orolig. 1177

Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lättlästa texter med bildstöd om coronavirus. Innehåller även en kommunikationskarta som stöd för att kommunicera om coronaviruset även för de som har svårt att uttrycka sig muntligt. Materialet kommer även erbjudas på flera språk.



Lättlästa texter med bildstöd om covid-19. I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerrådgivning och Cancerfondens cancerlinje bjöd RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin.




Forskning


Nationell dataportal för forskning om covid-19. För att göra det enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata. SciLifeLab och Vetenskapsrådet.


 

Uppdaterad:5 juni 2020