WEBBUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM MÖTER ÄLDRE

Här har vi samlat och sorterat länkar till intressanta webbutbildningar. Allt material nedan är kostnadsfritt.


Personcentrerad vård


Anhöriga i fokus. Utbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.Att undanröja hinder -funktionsnedsättning.  Syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen. Region Stockholm.

Etnicitet, normer och möten i vardagen. Region Stockholm.God Vård. Här samlas kortfilmer om god vård i ämnen som berör all hälso -och sjukvårdspersonal. Innehållet uppdateras fortlöpande. Region Skåne.Hbtq - att synliggöra normer i socialtjänsten. Socialstyrelsen.Hbtq- normer och bemötande. Region Stockholm.Individens behov i centrum (IBIC). Är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.Socialstyrelsen.MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om 4-6 personermed mixade kompetenser. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet.Våga fråga – våga se! Utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.Samordnad individuell plan. Uppdrag Psykisk Hälsa.

Samverkan i Team


Ergonomi. Arbetsmiljöverket.Sammanhållen vård (SVEA). Ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt. Region Stockholm.
Evidensbaserad vårdKvinnohälsa


Könsstympning av flickor och kvinnor. Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Socialstyrelsen.Livsstil


Livsstilens betydelse. Utbildning för dig som arbetar med livsstilsförändringar. Sundkurs.Samtal och råd om bra matvanor. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvaror. SocialstyrelsenPedagogik vid motivering av livsstilsförändringar. Utbildning i att stödja och motivera till livsstilsförändring. Sundkurs.
Palliativ vård


Lindra smärta i palliativ vård. Utbildningen vänder i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården. Palliativa kunskapscentrumet, Region Stockholm.Nutritionsvård till patienter i palliativt skede. Utbildning för dig som arbetar inom basala hemsjukvården. Region Stockholm.Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg. Svenskt Demenscentrum.Palliativ vård för äldre. Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg. Palliativt utvecklingscentrum.
Psykisk hälsa


Insatser mot ätstörningar (WINST) Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens första linje som elevhälsa, ungdomsmottagning och primärvård. Kunskapscentrum för ätstörning.SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök. Region Skåne.Olika tillstånd


Evidensgradering med GRADE och systematiskt översiktsarbete. Utbildning för dig som ska arbeta med att sammanställa ett vetenskapligt underlag. Socialstyrelsen.HIV idag. Kunskap, webbutbildning och kunskapstest för vårdpersonal om HIV. Folkhälsomyndigheten.Svikt av vitala funktioner. Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården. Region Skåne.Utbildningsserie - kunskap om KOL. En utbildningsserie om KOL som är indelad i fem fristående digitala kurser. Utbildningen är framtagen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL. Region Skåne.Vuxna med trakeostomi. Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som normalt inte vårdar patienter med trakeostomi på vårdavdelning. Region Skåne.Äldre och demens


Demens ABC. Grundläggande utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.Demens ABC plus. Fortsättningsutbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Svenskt demenscentrum.Demens på olika språk. Region Skåne.Ergonomi. Arbetsmiljöverket.Nollvision, demensvård utan tvingande åtgärder. Svenskt demenscentrum.Äldreomsorgens nationella värdegrund. Socialstyrelsen.
Förbättringskunskap


Hållbara val – gör skillnad varje dag. Det finns mycket du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Små saker som gör stor skillnad. Denna utbildning bjuder på information, enkla tips och goda exempel. Region Skåne.
Säker


Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Strama Region Stockholm.Att driva kvalitetsregister. Nationella kvalitetsregister.Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (TUFF). Region Skåne.Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.Basala hygienrutiner. Region Stockholm.Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) -registret. Utbildning i hur kan arbeta med kvalitetsregistret. Svenskt demenscentrum.Ett fall för teamet. Utbildning om att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsen.Förskrivning av förbrukningsartiklar. Utbildning för dig som är förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Socialstyrelsen.Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande. Utbildning för dig som tar emot studenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Region Stockholm.Hedersrelaterat våld och förtryck. Migrationsverket.Hälsofrämjande schemaläggning vid blandad dag/ natttjänstgöring. Utbildning för medarbetare, chefer och chefsstöd. Region Skåne.Jobba säkert med läkemedel i äldreomsorgen. Utbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. SKR.Läkemedel som ökar risken för fall. Utbildning för sjuksköterskor inom primär- och slutenvård samt kommunal hälso- och sjukvård. Region Skåne.Läkemedelsbehandling av äldre. Utbildning för dig som är läkare och som ännu inte påbörjat ST. Socialstyrelsen.Läkemedelsgenomgångar för äldre. Socialstyrelsen.Läkemedelsgenomgångar. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och de som leder vårdverksamhet. Region Stockholm.NEWS. Utbildningen syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om NEWS och kunna tillämpa NEWS i klinisk verksamhet. LÖF – landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.Patientsäkerhet. Test för att se att man läst igenom Socialstyrelsens riktlinjer om patientsäkerhet. Region Stockholm.Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre. Utbildning för sjuksköterskor inom kommun- och landsting samt läkare under utbildning. Region SkåneSkolverkets handledarutbildning. Utbildning för dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolverket.Våld mot äldre. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.
Informatik


Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik, ​Socialstyrelsen.