Webbstöd FÖR DIG SOM MÖTER ÄLDRE

 
Arbetsmaterial, filmer, verktyg och kunskapsstöd – när, var och hyr du vill! Allt material nedan är kostnadsfritt.
 

Personcentrerad vård


Berättelser om att vara anhöriga. Inspirationsmaterial, skrifter baserade på resultat från Nkas lärande nätverk. Kan användas vid utbildningar och studiecirklar. Nka.Bildstöd. ett kommunikationsstöd i vård- och omsorgssituationer. Här kan du ladda ner och skapa kommunikationsstödjande material. Tjänsten kräver att du registrerar dig, men den är kostnadsfri att använda. Bildstod.se.Hälso- och sjukvårdens ansvar. Personer som utsatts för våld söker ofta hjälp för sina besvär inom hälso- och sjukvården. Att de ska erbjudas lättillgänglig vård och att det ska finnas rutiner för omhändertagandet framgår av hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter. Nationellt centrum för kvinnofrid.Möta våldutsatta. Nytt kompetensstöd för att vårdpersonal ska få hjälp att upptäcka och bemöta våldsutsatta patienter. Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen.Verktyg för personcentrerad vård. Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.Samverkan i Team


Tipsa oss gärna om länkar.Evidensbaserad vård


Kvinnohälsa


Att prata med en patient om könsstympning. Här hitter du handledningsmaterial och filmer med exempel på hur erfaren personal i hälso- och sjukvården hanterar frågor kring könsstympning, med mera. Socialstyrelsen.
Livsstil


Motiverande samtal – en konst att behärska. Motivation.se.Stöd för samtal om alkohol. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om fysisk aktivitet. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ge råd och samtala med patienter om fysisk aktivitet. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om matvanor. Webbutbildning, filmer och annat stöd som hjälper dig att stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt. Socialstyrelsen.Stöd för samtal om tobak. Verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak. SocialstyrelsenOlika tillstånd


Blåsdysfunktion. Nikola har tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) tagit fram ett lättillgängligt kunskapsunderlag kring Blåsdysfunktion. Nikola.Diabets, kunskapsstöd inom diabetesvård. SKR.Epilepsi. Hur kan man utreda och vilka typer av anfall och behandlingsformer finns det? Frågor som Mona Pihl (sjuksköterska) och Ann-Kristin Ölund (läkare) diskuterar. Nka.Kateterfakta.nu. Information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor. Skapat av nätverket Nikola med flera. Samordnad individuell plan - SIP. Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området. Uppdrag Psykisk Hälsa.Samtal för bättre sexuell hälsa - Sexit. Består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.

Psykisk hälsa


Egenvård vid psykisk ohälsa , Linköpings Universitet i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa.Palliativ vård


Beteendeskattningsskala för smärta - verktyg. Palliativ registret.Äldre och demens


En bok för dig med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum.Krossa tabletter, film. Region Stockholm.MoCa – the Montreal Cognitive Assessment. Bedömningsinstrument vid misstanke om demens. Svenskt Demenscentrum
Förbättringsarbete


Genombrottet, verktyg för förbättringsarbete. Genom det digitala stödet kan personal studera statistik, idéer samt genomförda förändringar gjorda på avdelningsnivå samt strukturerat arbeta och dokumentera förändringsarbete med stöd i PDSA-metodiken.Genombrott.nu, SKRInnovationsguiden -nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar. SKR.Rutinkollen, verktyg för självbedömning av sin verksamheten. SKR.Säker vård


Biverksrapportering. Läkemedelsverket.Dokumentation i hälso- och sjukvården. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen.Fall och fallskador, SKR.Fallolyckor. Verktyg, webbutbildning och stöd för ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Socialstyrelsen.Hjälpmedel att använda vid läkemedelsgenomgångar. Janus Region StockholmHälsosam schemaläggning. Suntarbetsliv.Inhalera rätt, Region Stockholm.Mätning av skador i vården - Följsamhet till hygienrutiner och klädregler. Resultat av mätning 2019 . SKR.Mätning av skador i vården - Vårdrelaterade infektioner i slutenvården. Resultat av mätning 2019 . SKR.Mätning av skador i vården -Markörbaserad journalgranskning (MJG). Handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013-2018. SKR.Nationella riktlinjer. Socialstyrelsens alla nationella riktlinjer. Ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Socialstyrelsen.SBAR -kommunicera strukturerat i vården. SKR.Informatik


Digital verksamhetsutveckling i vården. Socialstyrelsen.Digitaliseringssnurran. Ett webbaserat verktyg som beräknar möjliga effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunen. De verksamheter som går att jämföra i verktyget är hemtjänst, socialtjänst och administrativa processer. Post- och telestyrelsen.Socialstyrelsens termbank.Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Socialstyrelsen.