Inspiration för dig som FÖR DIG SOM MÖTER ÄLDRE

 

Här kan du hitta länkar till inspiration från andra, samlade på en plats. Öka din kunskap, reflektera och diskutera – perfekt att använda enskilt eller i grupp på kompetensutvecklingstid eller på arbetsplatsträffar.

Personcentrerad vård


Det empatiska mötet. Genom att våga möta patienter på ett öppet och mer empatisk sätt har man lyckats höja vårdkvaliteten dramatiskt. Kalmar läns Landsting.Förstå afasi genom rollspelHot och våld. Minskad risk för direkta hot- och våldshandlingar.Ta med en vän, via trygga kanaler och muntlig informatin når man människor med bakgrund för genomförande av vårdbesök i såväl förbyggande som åtgädande syfte.Vårddagbok, trygghet för patienten i enkelt format. I den finns information om rutiner på avdelningen, en beskrivning av vad personcentrerad vård innebär, tider när ronden går och lite förslag på frågor till rond så att man hinner förbereda sig till dess att läkaren kommer.Vården lyssnar, patienter och anhörigas kunskap om vården är värdefull och därmed viktig att beakta i utvecklingen av en tryggare och säkrare vård
Samverkan i team


Tips oss gärna om inspiration.


Evidensbaserad vård


Olika tillstånd


Artrosskola, utvecklades för att kunna erbjuda en likvärdig evidensbaserad behandling oavsett var man sökte vård i landet. Västra Götalandsregionen.Självdialys, med hjälp av självanalysen kan patienten själv planera sina behandlingar och sitt behov.Styr din diabetes, med rätt kost kombinerat med motion och uppföljning kan typ 2-diabetiker ta kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande. Stockholms läns landsting.Smärtlinjal, innebär att man regelbundet frågar patienten - ”Hur ont har du?”. På Norrtäljes sjukhus genomfördes ett arbete för att förbättra smärtskattningen på den palliativa avdelningen. Man tog även fram ett sätt att smärtskatta patienter som själva inte kunde berätta om sin smärta, bland annat använde man en smärtlinjal.Standardisering av initialt akutomhändertagande, genom tvärprofessionell teamträning. Teamträning har visat sig ge den bästa inlärningseffekten och konceptet bygger på strukturerad debriefing efter simuleringen. Södersjukhuset.Säkrare omhändertagande av patienter med kognitiv svikt. Behov av interna processer i syfte att nå ett optimalt omhändertagande av patienterna och en säkrare arbetsmiljö för medarbetarna utvecklas.Träffsäker njurdiagnos, en samlad expertis inom njursjukdomar och allmänmedicin för att underlätta diagnostisering. En mycket enkel och kostnadseffektiv lösning som fått stor spridning på kort sikt bland allmänläkare.Vårdplan, gemensam vårdplan med patienten.Hjärtsvikt, ökade tillgänglighet och kontinuitet räddar liv.


Palliativ vård


Palliativ vård, ingen ångest vi livets slut , genom att fastställa oro tidigt och erbjuda lindring i form av mjukmassafe och läkemedel, erbjuda samtal från präst, kurator och diakon kan man minska gästernas oro vid livets slut.

Smärtlinjal Smärtskattning innebär att man regelbundet frågar patienten – ”Hur ont har du?”. Det leder i bästa fall till att patienten får rätt nivå av smärtlindring och slipper ha ont i onödan. Det är ett arbete som blir särskilt viktigt vid vård i livets slutskede, (inspiration).

Psykisk hälsa


Palliativ vård, ingen ångest vi livets slut , genom att fastställa oro tidigt och erbjuda lindring i form av mjukmassafe och läkemedel, erbjuda samtal från präst, kurator och diakon kan man minska gästernas oro vid livets slut.

Äldre


Bättre psykisk hälsa för äldre. Ny utbildning förändrar attityder och räddar liv. Sveriges Kommuner och Landsting Hjärnkoll, trots att psykisk ohälsa är mycket vanligt blir många diskriminerade.Hemrehab, påbörjades för sex år sedan och är idag en permanent verksamhet som i präglar all personal. Bland annat stöttade rehabpersonal hemtjänstpersonalen. Kalmar kommun.Munhälsa, ett samverkansprojekt för bättre munhälsa hos äldre.Passion för livet med egenmakt. Skapa förutsättningar för seniorer att leva ett gott liv hela livet med hög livskvalitet genom att stärka egenmakt och tilltro till egna resurser.Team för tryggare hemgång, ger en tryggare hemgång för de som lämnar sjukhuset.Trygg och säker utskrivning, speciell utskrivningssjuksköterska hjälper patienterna att lyckas hemma.Träningskoncept, ett träningskoncept som passar äldre människor.Vårdplanering via videolänk, Införande av ett regionalt koncept för videomöte ger möglihet till ett alternativ mötesform för alla parter, sjukhus, kommun, primärvård och närstående, att delta.Säker vård


Akut stroke, minskat tiden från det att en strokedrabbad person inkommer till akuten till dess att trombolysbehandling påbörjas till 22 minuter. Norrtälje sjukhus.Framtidens schemaläggning - ett verktyg för hälsa. Chefen har en avgörande roll i schemaläggningsprocessen ur flera perspektiv: patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. För att lyckas med planering och schemaläggning, måste man ha full kontroll på bemanningsbehov och på tillgängliga resurser. Ringla.Lätt att göra rätt, för personalen, bland tagit fram instruktionsbok & dokumentationsguide.  Södersjukhuset.Teamarbete mellan logoped och dietist. Patientgruppen vuxna och barn med ät- och sväljningssvårigheter ökar. Detta projekt innebär ett arbetssätt med gemensamma besök som ger en mer enhetlig informationsöverföring till patienterna från två samordnade professioner.Talkliniken, Danderyds Sjukhus ABÖkad patientsäkerhet, Enkla symboler på en tavla gav ökad patientsäkerhet i Värnamo.Informatik


Tipsa oss gärna om inspiration.

Viktiga områden för en organisation att utveckla för att möta ett föränderligt arbetsliv (Myndigheten för arbetsmiljökunskap)

0