Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2018

Undersökningen visar att merparten av brukarna trivs med det stöd de får. Mest nöjda med stödet är brukarna som har boendestöd, där 92 procent av brukarna upplever att personalen bryr sig om dem.

En ny fråga i årets undersökning är om brukarna upplever att personalen förstår vad de säger. De lägsta resultaten återfinns hos brukare i LSS- och SoL-boenden, som även har de lägsta resultaten för den omvända frågan – om personalen pratar med brukarna så att de förstår.

Läs mer om undersökningen:Länk till SKL 

 

Hitta din kommun:

Länk till Kolada
Resultatet från brukarundersökningen redovisas per fråga på kommun, verksamhetsområdes- och enhetsnivå.