Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 – Socialstyrelsen