Ny lagstiftning som trätt ikraft den 1 januari 2019 och som rör kommuner och regioner (SKL)

Urval av lagar och förordningar som rör kommuner och regioner som trätt ikraft den 1 januari 2019: (Källa SKL)

 • Vårdgarantin förstärks
 • Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
 • Ökat skydd för hotade och förföljda personer
 • Nya regler om förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
 • Karensavdrag ersätter karensdagen
 • Nya regler för upphandling av välfärdstjänster
 • Högre krav och utökad tillståndsplikt för verksamheter som bedrivs enligt LSS
 • Skärpta krav på enskilda huvudmän som vill bedriva skolverksamhet
 • Stärkt minoritetspolitik, bland annat utvidgas rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk
 • Ny lag om kommunal bokföring och redovisning
 • Stärkt skydd för valhemligheten, krav på avskärmad plats utan insyn för andra väljare där valsedlar läggs ut
 • Ökad tillgänglighet till digital offentlig service som gäller webbplatser och publika så kallade appar
 • Ändringar i plan- och bygglagen och tydligare och enklare detaljplanekrav
 • Ändringar i miljölagstiftningen som gäller vattenkraften och miljökvalitetsnormer för vatten, insamling av avfall, förpackningsavfall, returpapper och matavfall

Länk till SKL: Tryck på rubriken ovan för att läsa mer på SKLs hemsida.