Resultat: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018 (Socialstyrelsen)

Resultat från Socialstyrelsens enkät; Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Årets resultat visar att majoriteten fortfarande är nöjd med sin äldreomsorg, men i jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för nästan samtliga frågor. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som våren 2018 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende

No Comments

Post a Comment